ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
โอนมรดก
นายพิชัย ศรีไสว
มรดก
01-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
142
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวโสภา บุญสมทบ ผู้จัดการมรดก นายพิง บุญสมทบ
รังวัดข้างเคียง
13-06-2565
13-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
143
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวรัญญาภรณ์ กิจรัตน์ธันยากร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
13-06-2565
13-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
144
ผู้จัดการมรดก
นายธวัช ธวัชราภรณ์
มรดก
01-07-2565
04-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
145
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายอนันตพล มายุศิริ และผุู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
09-06-2565
09-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
146
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายราชย์สิริ ไวยกุฬา
รังวัดข้างเคียง
09-06-2565
09-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
147
โอนมรดก
นายพิเชฐ จังเกษม
มรดก
28-06-2565
28-07-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
148
ผู้จัดการมรดก
นายธวัช ธวัชราภรณ์
มรดก
01-07-2565
04-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
149
ผู้จัดการมรดก
นายธวัช ธวัชราภรณ์
มรดก
01-07-2565
04-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
150
โอนมรดก
นายแสงจันทร์ มะติยภักดิ์
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
151
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวลมุลศรี พรศรีมงคลชัย และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
152
ขอจดทะเบียนโอนมรดกรายนายเลิศสันต์ เกศศิริตระกูล
นายเลิศสันต์ เกศศิริตระกูล(เจ้ามรดก)
มรดก
01-07-2565
10-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
153
จำนองเพิ่มหลักทรัพย์
บ.เจริญผลบริการ 1987 จำกัด
อาคารโรงเรือน
30-06-2565
31-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
154
มรดก
นางสุพรรณี บุตรดี
มรดก
01-07-2565
03-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ส่วนแยกพญาเม็งราย
155
ขอออกใบแทน
นาย สุนันท์ สุขเจริญ
ใบแทน
30-06-2565
03-08-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
156
ขอออกใบแทน รายนางสาวจุฑารัตน์
นางสาวจุฑารัตน์ อุตรักษ์
ใบแทน
24-06-2565
25-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
157
ขอออกใบแทน
นางสาว แจ่มจันทร์ ศรพรหม
ใบแทน
27-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
158
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นาย กิตติพันธ์ สุนทรมโนกุล
มรดก
23-06-2565
27-07-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
159
ขอออกใบแทน
นางสาว จิตสุภา จำรัส
ใบแทน
27-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
160
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายยุพิน ยิ้มคง
มรดก
30-06-2565
30-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก