ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
แจกโฉนด รายนายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ออกโฉนด
14-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
142
แจกโฉนด รายนางกาญจนา ศรีธรรมมา
นางกาญจนา ศรีธรรมมา
ใบแทน
14-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
143
แจกโฉนด รายนางสำริด พิเนตรเสถียรกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสำริด พิเนตรเสถียรกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ออกโฉนด
14-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
144
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
145
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายนิพนธ์ ประไพจิตร
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
146
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวิจารณ์ ตันวัฒนะ
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
147
โอนมรดก รายนายถา สะเอียบคง
นายสวัสดิ์ สะเอียบคง
มรดก
18-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง
148
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
149
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายพรพญา บุญชู
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
18-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
150
เรื่องแจกโฉนดที่ดิน
นางโศจิรัตน์ บุญครอบ
ออกโฉนด
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาคูเมือง
151
โอนมรดก รายนายถา สะเอียบคง
นายสวัสดิ์ สะเอียบคง
มรดก
18-05-2564
25-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง
152
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายสุลัยหมาน อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
153
ขอจดทะเบียนให้
นางทองดี จงภัคดี
อาคารโรงเรือน
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
154
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมศักดิ์ นองเนือง
รังวัดข้างเคียง
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
155
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขต
นายศุภชัย บุญธรรม
รังวัดข้างเคียง
13-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์
156
โอนมรดก
นางอุดม รุ่งเรือง (ผู้ตาย)/นางอรุณลักษณ์ เกาะคู เเละผู้ขอ
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
157
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
158
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
159
เรื่องแจกโฉนดที่ดิน
นางลาด โพธิบัติ
ออกโฉนด
03-05-2564
03-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาคูเมือง
160
ปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวณัฐธยาน์ หัตถวิจิตร
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี