ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
มรดก
นายสุรชัย แผ้วเษม
มรดก
15-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
142
ออกโฉนด
นายสรชัย แผ้วเกษม
ออกโฉนด
15-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
143
ออกโฉนด
นายคนอง สาดรุ่ง
ออกโฉนด
28-10-2564
28-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
144
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสุทิศา แม็คนิล
มรดก
18-10-2564
17-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
145
โอนมรดก
นางป๊อก ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
146
ออกใบแทน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ใบแทน
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
147
รวมโฉนดที่ดิน
นางพันธ์วิรา ธนพิตรพิบูล
รังวัดข้างเคียง
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
148
โอนมรดก
นางสาววันดี ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
149
โอนมรดก
นางป๊อก ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
150
โอนมรดก
นางป๊อก ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
151
ออกใบแทน นายศรายุทธ ชาญเศรษฐิกุล
นายศรายุทธ ชาญเศรษฐิกุล
ใบแทน
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
152
ออกใบแทน
นายประจวบ กลิ่นรุง
ใบแทน
14-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
153
โอนมรดก
นางป๊อก ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
154
โอนมรดก
นางสาววันดี ตาอินต๊ะ
มรดก
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
155
มรดก
นายดอรัก หอยศรีจันทร์
มรดก
12-10-2564
12-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
156
ออกใบแทน นายศรายุทธ ชาญเศรษฐิกุล
นายศรายุทธ ชาญเศรษฐิกุล
ใบแทน
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
157
โอนมรดก
นางศรีวรรณ สุริยงค์
มรดก
20-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
158
โอนมรดก
นางแก้วดี จอมแปง
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
159
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้าน
นายวินัย พาเลิศ
รังวัดข้างเคียง
14-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
160
โอนมรดก
นางแก้วดี จอมแปง
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง