ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางพรรณี จำปี กับพวกรวม 3 คน
มรดก
21-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
142
แบ่งแยกในนามเดิม
นายนิเล๊าะ นิแว
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
143
แบ่งแยกในนามเดิม
นายรออีส จี้เกษม
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
144
เรื่องขอออกใบแทน ด้วย นางสาวกฤษฎาภรณ์ ปานะเสน
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ปานะเสน
ใบแทน
23-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
145
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ด้วย นางนงเยาว์ ธิต๊ะนะ
นางนงเยาว์ ธิต๊ะนะ
มรดก
21-09-2565
21-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
146
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ด้วย นางคำปัน จินะเงิน
นางคำปัน จินะเงิน
มรดก
22-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
147
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ด้วย นางบัวเรียว ป้อมปัญญา
นางบัวเรียว ป้อมปัญญา
มรดก
23-09-2565
23-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
148
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก ด้วย นางสาว รวิษฎา ฟูฟอง
นางสาววริษฎา ฟูฟอง
มรดก
22-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
149
เรื่องขอจดทะเบียนให้ ด้วย นางแสงอิ่น คำบัวตอง
นางแสงอิ่น คำบัวตอง
อื่นๆ
21-09-2565
21-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
150
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก ด้วย นางสาวพรรณี ปัณธิ
นางสาวพรรณี ปัณธิ
มรดก
21-09-2565
21-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
151
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก ด้วย นางนงเยาว์ ธิต๊ะนะ
นางนงเยาว์ ธิต๊ะนะ
มรดก
21-09-2565
21-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
152
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ด้วย นางคำปัน จินะเงิน
นางคำปัน จินะเงิน
มรดก
22-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
153
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ด้วย นางคำปัน จินะเงิน
นางคำปัน จินะเงิน
มรดก
22-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
154
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ด้วย นายบดินทร์ ใจปินตา
นายบดินทร์ ใจปินตา
มรดก
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
155
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ด้วย นายบดินทร์ ใจปินตา
นายบดินทร์ ใจปินตา
มรดก
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
156
เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ด้วย นายสิทธิกร มาแก้ว
นายสิทธิกร มาแก้ว
มรดก
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
157
เรื่องขอจดทะเบียนขาย ด้วย นางธิดา ปัญญาบุญ
นางธิดา ปัญญาบุญ
อาคารโรงเรือน
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
158
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
นางสาวสุพิชฌาย์ วิริยะ
รังวัดข้างเคียง
22-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
159
มรดกรายนายประทุม หนูดอนทราย
นายประทุม หนูดอนทราย / นางผิน หนูดอนทราย
มรดก
26-09-2565
02-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
160
มรดกรายนายประทุม หนูดอนทราย
นายประทุม หนูดอนทราย / นายประเวช หนูดอนทราย
มรดก
26-09-2565
02-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ