ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายสุพจน์ เรือนทอง (ผู้ตาย)
นายชินทัศน์ เรือนทอง กับพวก
มรดก
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
142
ใบแทน
นางสาวบุญตา พันผา
ใบแทน
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
143
มรดก
นางสมจิตร์ โม่งมาด
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
144
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสุพจน์ เรือนทอง
นางพิกุล เรือนทอง
มรดก
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
145
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสุพจน์ เรือนทอง
นางพิกุล เรือนทอง
มรดก
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง
146
จดทะเบียนออกโฉนดที่ดินรายนางสาวอริสา ทาเคมูระ
นางสาวอริสา ทาเคมูระ
ออกโฉนด
14-10-2563
14-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
147
โอนมรดก ฉ. 44962
นายจำเนียร จันทา
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
148
มรดก
นายสวิส สายใจ
มรดก
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
149
มรดก
นางทองชุม อ่อนเรือง/นายสุชาด อ่อนเรือง
มรดก
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
150
ใบแทน
นายวุ่น ชูศรีพรหม
ใบแทน
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
151
มรดก
นายสมชาย เกลี้ยงแก้ว
มรดก
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
152
มรดก
นายชม เตี้ยชู
มรดก
20-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
153
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสุกุมาร ดาโสม
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
24-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
154
ขอจดทะเบียนขาย
นายอัษฎา โอสุคนธ์ทิพย์
อาคารโรงเรือน
22-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
155
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายจ่าสิบเอกเถลิงศักดิ์ สุริยเรืองกิจ
นางสุรีรัตน์ สุริยเรืองกิจ กับพวก
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
156
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายบัญญัติ สุริยเรืองกิจ
นางปารณีย์ วิมุกตายน
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
157
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายจ่าสิบเอกเถลิงศักดิ์ สุริยเรืองกิจ
นางสุรีรัตน์ สุริยเรืองกิจ กับพวก
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
158
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายบัญญัติ สุริยเรืองกิจ
นางปารณีย์ วิมุกตายน
มรดก
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
159
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้าน ราย นางสาว เหลาแตว ผู้จัดการมรดกของ นายสุนทร หาสอดส่อง (ข้างเคียงเลขที่ดิน ๗๓๔)
นางสาว เหลาแตว ผู้จัดการมรดกของ นายสุนทร หาสอดส่อง
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
160
แจ้งนางสาววันเพ็ญ เจริญสุข ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายสุทิน กลิ่นจำปา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง