ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
ขอออกใบแทน
นายนิพนธ์ อุดมกิจโกศล
ใบแทน
30-06-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
142
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวพรรณวดี ศรีธเนศ
มรดก
01-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
143
จดทะเบียนโอนมรดก
นางบุญเหลือ แสงธรรมอาภา
มรดก
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม
144
ขอออกใบแทน
นายวิชิต ลีลามานิตย์
ใบแทน
29-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
145
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายชาลี มีบำรุง
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม
146
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์
รังวัดข้างเคียง
25-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
147
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นายชั้น จุมจันทร์
รังวัดข้างเคียง
25-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
148
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นายชวนากร คชเหี้ยม
รังวัดข้างเคียง
23-06-2563
24-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
149
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นางสุรางค์เหลืองอ่อนและผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
19-06-2563
20-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
150
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นางสาวสายพิน ไพรินทร์
รังวัดข้างเคียง
25-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
151
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นางวิมลมาศ มงคลและผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
24-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
152
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นางปณิชา ภูริธิชาภรณ์
รังวัดข้างเคียง
16-06-2563
17-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
153
แจ้งที่ดินข้างเคียง
นางนงลักษณ์ วงศ์บุญเพ็ง
รังวัดข้างเคียง
25-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
154
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางรังสรรค์ พนาดร
นางพรหมภัสสร พนาดร
มรดก
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
155
แจ้งที่ดินข้างเคียง
น.ส.ประไพ อำพนธ์
รังวัดข้างเคียง
11-06-2563
13-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
156
แจ้งที่ดินข้างเคียง
น.ส.แถม ขุนเที่ยง
รังวัดข้างเคียง
19-06-2563
20-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
157
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางทองสี เสสแสงสี
นางสาวสังวาลย์ เสสแสงสี
มรดก
01-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
158
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางทองสี เสสแสงสี
นางนงค์คาน ทาปลัด
มรดก
01-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
159
ขอออกใบแทน
นางสาววรรัตน์ ฉายสินสอน
ใบแทน
30-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
160
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสมศักดิ์ สารเสน
นางเสถียร สารเสน
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ