ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
ขอส่งหนังสือเรื่องการแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายถนัด จันทร์มุข
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า
142
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
รังวัดข้างเคียง
17-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
143
ให้
นายอภิชาติ พิริเยศยางกูร
อื่นๆ
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
144
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางจินตนา จันจองคำ
รังวัดข้างเคียง
17-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
145
มรดก
นายประเสริฐ อินศิริ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
146
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเคี่ยม นวลเทศ
นายวิเวศ นวลเทศ
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
147
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเคี่ยม นวลเทศ
นางเพิ่ม กองมนต์
มรดก
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
148
มรดก
นางมาลัย ปิ่นเจริญ
มรดก
11-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
149
เปลี่ยน น.ส.3 เป็น น.ส.3ก
นางสาวญานี พงพันนา
มรดก
05-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
150
ประกาศใบแทน
นางปณิตา เนินพลอย
ใบแทน
05-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
151
มรดก
นายวีราภณ ใจคำ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
152
เปลี่ยน น.ส.3 เป็น น.ส.3ก
นางสำราญ สีเทา
อื่นๆ
05-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
153
ประกาศมรดกรายนายจบ กลิ่นรุ่ง
นางสาวแสงเดือน กลิ่นรุ่ง
มรดก
14-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
154
ประกาศมรดกรายนายประทิน มูลนิล
นายอุทัย มูลนิล
มรดก
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
155
ประกาศมรดกรายนายประทิน มูลนิล
นายอุทัย มูลนิล
มรดก
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
156
ประกาศโอนมรดก
นางวิลัย นันทะเสน
มรดก
11-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
157
มรดก
นางสาวจุฑามาศ แสงซื่อ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
158
มรดก
นางเพียง รินสาร
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
159
มรดก
นางทองอยู่ ทิพพา
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
160
ขายอาคารโรงเรือน
นายย้ำ น้ำจันทร์ (ผู้ขาย)/ นางสาวกชกร พุกสุริย์วงษ์ (ผู้ซื้อ)
อาคารโรงเรือน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช