ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
โอนมรดก
นางแก้วดี จอมแปง
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
162
ประกาศหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้าน
นายวินัย พาเลิศ
รังวัดข้างเคียง
14-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
163
โอนมรดก
นางแก้วดี จอมแปง
มรดก
19-10-2564
19-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
164
มรดก
รายนายผง บุญยัง
มรดก
11-10-2564
11-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
165
ออกใบแทน
รายนายเอี่ยม แป้นเพ็ชร์
ออกโฉนด
07-10-2564
08-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
166
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายอินตา ฝันดี
มรดก
14-10-2564
15-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
167
แจกโฉนดที่ดิน ราย นางสาวแดง แสงวิโรจน์ฤทธิ์
นางสาวแดง แสงวิโรจน์ฤทธิ์
ออกโฉนด
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
168
โอนมรดก
นายนวล ก้อนสีมา
มรดก
12-10-2564
11-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
169
ออกใบแทน
นางศจีนาฏ ศรีวัฒนะ
ใบแทน
21-10-2564
22-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
170
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
นางศิวกันยา เอื้อมธุรพจน์
รังวัดข้างเคียง
28-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
171
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
ร้อยโทเดช มุงพิมาย
รังวัดข้างเคียง
28-10-2564
28-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
172
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายธนกร นวัตศิริกุล
รังวัดข้างเคียง
28-10-2564
28-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
173
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมัย เตี้ยมานะ
รังวัดข้างเคียง
25-10-2564
26-11-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
174
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางอารี สวนแก้ว
รังวัดข้างเคียง
28-10-2564
28-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
175
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจาย ไชยศรี (ตาย)
นางสาวสุมล ไชยศรี
มรดก
27-10-2564
02-12-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร
176
แจกโฉนดที่ดิน
นางสงวน เจริญสุข
ออกโฉนด
28-10-2564
27-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
177
โอนมรดก
นางสมพิศ อุดม(ตาย) น.ส.วิลาวัลย์ อุดม(ผู้ขอ)
มรดก
25-10-2564
29-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
178
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางนฤมล บินหะยีสุไลมาน
รังวัดข้างเคียง
25-10-2564
26-11-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
179
ขอรังวัดเปลี่ยน น.ส.3 เป็น น.ส. 3 ก. รายนางวรรธะนะวรรณ ไชยเอีย
นางวรรธะนะวรรณ ไชยเอีย
อื่นๆ
27-10-2564
26-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
180
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางสาวจิราพร เหมทานนท์
นางสาวจิราพร เหมทานนท์
ใบแทน
27-10-2564
27-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง