ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นาง อรพรรณ อังก๊าศ
มรดก
30-06-2565
02-08-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
162
แจกโฉนดที่ดิน
นายจตุรงค์ ภุมรินทร์
ออกโฉนด
22-06-2565
22-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
163
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นายธีระชัย
นายธีระชัย
รังวัดข้างเคียง
30-06-2565
30-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
164
ขอออกใบแทน
นางสาว วิไล เด่นกิจกุล
ใบแทน
30-06-2565
02-08-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
165
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นายจตุรนต์ 1
นายจตุรนต์ 1
รังวัดข้างเคียง
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
166
ขอจดทะเบียนโอนมรดกฉพาะส่วน
นายบุญเจือ หลำดี
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา
167
ขอออกใบแทนโฉนด รายนางสาวปิยะภรณ์ บุญธรรมส่ง
นางสาวปิยะภรณ์ บุญธรรมส่ง
ใบแทน
01-08-2565
05-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
168
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นายจตุรนต์
นายจตุรนต์
รังวัดข้างเคียง
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
169
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นางสาวกมลวรรณ
นางสาวกมลวรรณ
รังวัดข้างเคียง
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
170
ออกโฉนด รายนางสาวสรณ์ศิริ คำแก้ว
นางสาวสรณ์ศิริ คำแก้ว
มรดก
01-07-2565
05-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
171
ผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม)
นางสาวสมทรง เรืองเอี่ยม/นายเอกสยาม อิทธิยาภรณ์
มรดก
01-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
172
จดทะเบียนโอนมรดก นายคนอง กันทะอุโมงค์
นายอานนท์ กันทะอุโมงค์ ก.พ.
มรดก
01-07-2565
31-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ
173
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นางสาวทองเจือ
นางสาวทองเจือ
รังวัดข้างเคียง
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
174
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นางสมจิตร์
นางสมจิตร์
รังวัดข้างเคียง
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
175
จดทะเบียนโอนมรดก
นายธนภัทร เหล่าทอง
มรดก
01-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัย
176
ออกใบแทน
นายธนภัทร เหล่าทอง
ใบแทน
01-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัย
177
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นายพรชัย
นายพรชัย
รังวัดข้างเคียง
29-06-2565
29-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
178
ผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม)
นางสาวสมทรง เรืองเอี่ยม/นายเอกสยาม อิทธิยาภรณ์
มรดก
01-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
179
จดทะเบียนโอนมรดก
นางต้อ คำแดง
มรดก
30-06-2565
02-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน
180
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดราย นายชัยเลิศ
นายชัยเลิศ
รังวัดข้างเคียง
29-06-2565
29-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี