ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
ประกาศมรดกรายนายประทิน มูลนิล
นายอุทัย มูลนิล
มรดก
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
162
ประกาศโอนมรดก
นางวิลัย นันทะเสน
มรดก
11-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
163
มรดก
นางสาวจุฑามาศ แสงซื่อ
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
164
มรดก
นางเพียง รินสาร
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
165
มรดก
นางทองอยู่ ทิพพา
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
166
ขายอาคารโรงเรือน
นายย้ำ น้ำจันทร์ (ผู้ขาย)/ นางสาวกชกร พุกสุริย์วงษ์ (ผู้ซื้อ)
อาคารโรงเรือน
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
167
ใบแทน รายนายชาญวิทย์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์
นายชาญวิทย์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ใบแทน
07-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
168
ใบแทน รายนายเอกนิติ ชำนิหัส
นายเอกนิติ ชำนิหัส
ใบแทน
07-08-2563
08-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
169
แบ่งแยกในนามเดิม
นางลูกคิด โฮวาร์ด
รังวัดข้างเคียง
10-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
170
แบ่งแยกในนามเดิม
นางลูกคิด โฮวาร์ด
รังวัดข้างเคียง
10-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
171
แบ่งแยกในนามเดิม
นางลูกคิด โฮวาร์ด
รังวัดข้างเคียง
10-08-2563
11-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
172
โอนมรดก
นางสาวแดง หัตถา
มรดก
11-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
173
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวต่อม แสงสุข
ร้อยตรีอัมรินทร์ เตมีย๊ะ กพ.
มรดก
10-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
174
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายโจ วงค์ดม
นางเข็มทอง สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
175
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายโจ วงค์ดม
นางเข็มทอง สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
176
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายโจ วงค์ดม
นางเข็มทอง สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
177
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสีสุข สิทธิชายงาม
นายประยงค์ สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
178
ปิดหนังสือแจ้งข้างเคียง รายนางศรีวิภา เจริญสุข
นางศรีวิภา เจริญสุข
รังวัดข้างเคียง
10-08-2563
10-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
179
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสีสุข สิทธิชายงาม
นายประยงค์ สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
180
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสีสุข สิทธิชายงาม
นายประยงค์ สิทธิชายงาม
มรดก
05-08-2563
09-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง