ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมศักดิ์ นองเนือง
รังวัดข้างเคียง
11-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
162
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขต
นายศุภชัย บุญธรรม
รังวัดข้างเคียง
13-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์
163
โอนมรดก
นางอุดม รุ่งเรือง (ผู้ตาย)/นางอรุณลักษณ์ เกาะคู เเละผู้ขอ
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
164
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
165
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นายยุซุฟ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
166
เรื่องแจกโฉนดที่ดิน
นางลาด โพธิบัติ
ออกโฉนด
03-05-2564
03-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาคูเมือง
167
ปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวณัฐธยาน์ หัตถวิจิตร
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
168
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)
นายสุเด็น อิสอปุเต๊ะ(ตาย)/นางสาวซูมัยยะห์ อิสอปุเต๊ะ(ผู้ขอ)
มรดก
17-05-2564
17-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา
169
แบ่งกรรมสิทธิ์รวมรายนางรอเบียร์ บู่ทอง
นางรอเบียร์ บู่ทอง
รังวัดข้างเคียง
22-04-2564
24-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์
170
สอบเขตรายนางสาวธัญญพัทธ์ ภูริพินิศนันท์
นางสาวธัญญพัทธ์ ภูริพินิศนันท์
รังวัดข้างเคียง
12-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์
171
ขายอาคารโรงเรียนรายนางมณเฑียร พุ่มระชัฏร์ ผู้ขาย
นางมณเฑียร พุ่มระชัฏร์
อาคารโรงเรือน
14-05-2564
14-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
172
สอบเขตรายนางสาวกิ่งกาน เพียรทวีชัย
นางสาวกิ่งกาน เพียรทวีชัย
รังวัดข้างเคียง
22-04-2564
24-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์
173
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายปิยะเดช โกญจนาท และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นายปิยะเดช โกญจนาท และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
12-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
174
โอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางแว่ว พวงลูกอินทร์
นางสาวโสภา พวงลูกอินทร์
มรดก
12-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
175
มรดก
นางสาวรอฮานี เจะหลง
มรดก
17-05-2564
22-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ
176
โอนมรดกรายนางสุรินทร์ นาคงาม
นางสาวอนุช นาคงาม
มรดก
12-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
177
สอบเขตรายนายณัฏฐชัย วัฒนาธิบดี
นายณัฏฐชัย วัฒนาธิบดี
รังวัดข้างเคียง
05-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์
178
ปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง นางสาวกัญชลี สุวรรณโณ
นางสาวกัญชลี สุวรรณโณ (ผู้ขอ) / นายนันทคม สังสุทธิคูณ (ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
179
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางสาวสมหมาย นุ่มนิ่มสกุณี (ผู้ตาย)
นางขวัญเมือง บุญเส็ง
มรดก
12-05-2564
11-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
180
ปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง นางสาวกัญชลี สุวรรณโณ
างสาวกัญชลี สุวรรณโณ (ผู้ขอ) / นายนันทคม สังสุทธิคูณ , นายพงศกร สิงห์แก้วและผู้ถือฯ (ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
18-05-2564
21-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย