ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวตรองกร เจริญรุ่ง
มรดก
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
162
ขอจดทะเบียนขาย
นายสตีเว่น นีล จะโคบัส
อาคารโรงเรือน
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
163
จดทะเบียนโอนมรดก
นายดุสิต ควรหมั่น
มรดก
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง
164
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางสาววิจิตต์ ชูจบ
รังวัดข้างเคียง
25-01-2566
25-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
165
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด
นางสญาทิพย์ โยธา
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
28-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน
166
แบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
นางสาวไหม อรทัย
รังวัดข้างเคียง
25-01-2566
25-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
167
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นางมาลี ดีสารพันธ์
รังวัดข้างเคียง
27-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
168
มรดก รายนางอนงค์ คำแสง
นางอนงค์ คำแสง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
169
มรดก รายนางอนงค์ คำแสง
นางอนงค์ คำแสง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
170
มรดก รายนางอนงค์ คำแสง
นางอนงค์ คำแสง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
171
มรดก รายนางอนงค์ คำแสง
นางอนงค์ คำแสง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
172
มรดก รายนางอนงค์ คำแสง
นางอนงค์ คำแสง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
173
มรดก รายนางอนงค์ คำแสง
นางอนงค์ คำแสง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
174
มรดก รายนางอนงค์ คำแสง
นางอนงค์ คำแสง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
175
มรดก รายนางอนงค์ คำแสง
นางอนงค์ คำแสง
มรดก
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
176
มรดก รายนางจันทร์แรม กลิ่นรอด
นางจันทร์แรม กลิ่นรอด
มรดก
10-01-2566
10-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
177
มรดก รายนางจันทร์แรม กลิ่นรอด
นางจันทร์แรม กลิ่นรอด
มรดก
10-01-2566
10-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
178
มรดก รายนางจันทร์แรม กลิ่นรอด
นางจันทร์แรม กลิ่นรอด
มรดก
10-01-2566
10-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
179
มรดก รายนางจันทร์แรม กลิ่นรอด
นางจันทร์แรม กลิ่นรอด
มรดก
10-01-2566
10-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
180
มรดก รายนางสาวชนากานต์ ท้าวฮ้าย
นางสาวชนากานต์ ท้าวฮ้าย
มรดก
16-01-2566
16-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก