ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสมศักดิ์ สารเสน
นางเสถียร สารเสน
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
162
โอนมรดก
นายบุญธรรม ชูทิพย์ กับพวก
มรดก
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
163
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางทองสี เสสแสงสี
นางสาววาสนา แสสแสงสี
มรดก
01-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
164
ขอออกใบแทน
นายไพโรจน์ วัฒนา
ใบแทน
30-06-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
165
ออกโฉนดที่ดิน
นางบุดดี จะกุญชร
ออกโฉนด
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
166
ออกโฉนดที่ดิน
นางบุดดี จะกุญชร
ออกโฉนด
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
167
ได้มาโดยการครอบครอง
นางลุน น้อยเอาะ
อื่นๆ
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
168
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางติ้ง สายผาบ
นายเสาร์ สายผาบ
มรดก
01-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
169
ออกโฉนดที่ดิน
นางทองสา พลเสนา
ออกโฉนด
30-06-2563
30-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
170
ขอจดทะเบียนให้
นายเอนก กล่ำกลาย
อาคารโรงเรือน
30-06-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
171
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.81)
นางสายพิน ยินขุนทด
อื่นๆ
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
172
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.81)
นางสายพิน ยินขุนทด
อื่นๆ
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
173
จดทะเบียนจำนองลำดับที่เจ็ด เพิ่มหลักทรัพย์
บ.ปิ่นเกล้าหินอ่อนและแกรนิตจำจัด
อาคารโรงเรือน
26-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
174
โอนมรดก
นางบุปผา จินดา
มรดก
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
175
ออกใบแทน(สูญหาย)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
ใบแทน
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
176
แจกโฉนดที่ดิน
นางชอบใจ สีพล
ออกโฉนด
01-07-2563
01-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
177
แจกโฉนดที่ดิน
นายสมพาน มันอาษา กับพวก
ออกโฉนด
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
178
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวพิกุลทอง ลำทอง กับพวก (ผู้จัดการมรดกของนายประยูร ลำทอง)
ออกโฉนด
29-06-2563
29-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
179
จดทะเบียนโอนมรดก นายสนิท สิงห์ตา
นายมงคล สิงห์ตา กับพวก
มรดก
26-06-2563
26-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
180
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางคำหยาด นิวงศ์ศา
นางชื่น ภู่อร่าม กับพวก
มรดก
26-06-2563
26-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน