ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
แจ้งนายศุภชัย สิงหวิลัย ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายสุทิน กลิ่นจำปา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง
162
โอนมรดกนางเสาร์ เกตุพุฒิ
นางเสาร์ เกตุพุฒิ / นายสุดถนอม เกตุพุฒิ
มรดก
19-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
163
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางพัทธนันท์ เหรียญทองวัฒนา
มรดก
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
164
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นายสนอง ทองมนต์ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ
165
มรดก
นายเกรียงศักดิ์ แซ่บู๊
มรดก
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
166
ขอออกใบแทน
นายคชานนท์ แม้นเหมือน
ใบแทน
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
167
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย)
นางสาวพรหมพร โตอิ่ม
ใบแทน
14-10-2563
17-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
168
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายปิยบุษย์ อภินัยนุรักต์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
169
แบ่งแยกในนามเดิม
นางเรียน วรเชษฐ (ผจก.มรดก นางทอง สุวรรณวงค์)
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ
170
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสำรวย พินสยัง
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
171
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
นางสุภาภรณ์ บริสุทธิ์ กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
172
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางบัวเขียว ปัญญาดิบวงศ์
นางกัญญ์วรา พรมปาวงศ์
มรดก
22-10-2563
25-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
173
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้าน ราย นายอานันท์ ธนเดชาพาณิชยกุล (ข้างเคียงเลขที่ดิน ๑๑๐)
นายอานันท์ ธนเดชาพาณิชยกุล
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
22-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
174
โอนมรดกนางเสาร์ เกตุพุฒิ
นางเสาร์ เกตุพุฒิ / นายสุดถนอม เกตุพุฒิ
มรดก
19-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
175
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางบัวเขียว ปัญญาดิบวงศ์
นางกัญญ์วรา พรมปาวงศ์
มรดก
22-10-2563
25-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
176
มรดก รายนางแปลน แถนสีแสง
างแปลน แถนสีแสง/นางบุญยัง แดนวงดร กับพวก
มรดก
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
177
ใบแทน
นางวิลาวัณย์ ธีระกุล
ใบแทน
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
178
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางบัวเขียว ปัญญาดิบวงศ์
นางกัญญ์วรา พรมปาวงศ์
มรดก
22-10-2563
25-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก
179
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัด
นายชัยยุทธ สวนทองแก้ว
รังวัดข้างเคียง
22-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
180
ขอออกใบแทน
นายประเสริฐ เชิดชู
ใบแทน
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา