ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
มรดกรายนายประทุม หนูดอนทราย
นายประทุม หนูดอนทราย / นางผิน หนูดอนทราย
มรดก
26-09-2565
01-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
162
มรดกรายนายกัน คงเกิด
นายกัน คงเกิด / นางสาลี่ ผดุงญาติ และผู้ขอ
มรดก
26-09-2565
01-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
163
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสุวรรณ์ ชมภูนุชและผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
15-09-2565
16-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
164
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
แม็ง
มรดก
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
165
โอนมรดก
นางตีเมาะ
มรดก
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
166
มรดก
นายพล บุญธานี/นางลำพอง ดวงวิไล
มรดก
26-09-2565
31-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
167
มรดก
นายพล บุญธานี/นางสาวลำพึง บุญธานี กับผู้ขอ
มรดก
26-09-2565
31-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
168
มรดก
นายสมคิด กิ่งทอง/นางฉลอง กิ่งทอง
มรดก
26-09-2565
31-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
169
มรดก
นายสมคิด กิ่งทอง/นางฉลอง กิ่งทอง
มรดก
26-09-2565
31-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
170
เเบ่งเเยกในนามเดิม
นายเฟือง พลอยพันธ์
รังวัดข้างเคียง
07-09-2565
07-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
171
แบ่งแยกในนามเดิม
นายปิยะ อุณหวีรยะ
รังวัดข้างเคียง
13-09-2565
14-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
172
แบ่งแยกในนามเดิม
นายปิยะ อุณหวีรยะ
รังวัดข้างเคียง
13-09-2565
14-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
173
แบ่งแยกในนามเดิม
นายปิยะ อุณหวีรยะ
รังวัดข้างเคียง
13-09-2565
14-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
174
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายจำเนียร เกตุนิล
มรดก
26-09-2565
28-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
175
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสถิตย์ มะโพงเพ็ง และผู้ขอ
มรดก
26-09-2565
28-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
176
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางพุฒ ยอดเถื่อน
มรดก
26-09-2565
28-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
177
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสุวรรณา แสงอ่วม
มรดก
26-09-2565
28-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
178
ขอออกใบแทน
นางปภัตสร สี่อ่อนนอก
ใบแทน
26-09-2565
28-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย
179
สอบเขตที่ดิน
นายวีระยุทธ จูจีน
รังวัดข้างเคียง
14-09-2565
14-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
180
โอนมรดก
รายนายจำปี บัวทอง
มรดก
26-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก