ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
โอนมรดก
นายคำพันธ์ นามมูลน้อย
มรดก
07-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน
2
โอนมรดก
นายคำพันธ์ นามมูลน้อย
มรดก
07-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน
3
มรดก
นายคำพันธ์ นามมูลน้อย
มรดก
07-05-2564
07-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน
4
แจกโฉนดที่ รายนายทองใส เชื้อในเขา
นายทองใส เชื้อในเขา
ออกโฉนด
22-04-2564
22-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน