ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ขอออกใบแทน
นายวรวิทย์ เจริญเลิศ (โดย นายมีชัย อ่อนคล้าย แทน)
ใบแทน
26-01-2566
27-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
2
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายแฟรงค์ แมทเทียส เคสสเลอร์
ใบแทน
18-01-2566
18-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
3
ขอออกใบแทน
นายสมชาย สุขสวัสดิ์
ใบแทน
24-01-2566
24-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
4
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นางสาวอารตี ลำภา
ใบแทน
23-01-2566
23-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
5
ขอออกใบแทน
บริษัทสวัสดี พาราไดซ์จำกัด (โดย นายสุริยา บุญสุวรรณ ผู้ชำระบัญชี)
ใบแทน
20-01-2566
21-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
6
ขอออกใบแทน
นางบุญสม ฤาชา (ผู้ตาย) (โดย นางบุญสม ฤาชา ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
19-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
7
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายเบอร์นาร์ด จาค็อป โรสส์โบรคิคช (โดยนางสาวเขมฐพัชญ์ จันทร์ธนโชติกุล ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
19-01-2566
19-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
8
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายเบอร์นาร์ด จาค็อป โรสส์โบรคิคช (โดยนางสาวเขมฐพัชญ์ จันทร์ธนโชติกุล ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
19-01-2566
19-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
9
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายเบอร์นาร์ด จาค็อป โรสส์โบรคิคช (โดยนางสาวเขมฐพัชญ์ จันทร์ธนโชติกุล ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
19-01-2566
19-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
10
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายเบอร์นาร์ด จาค็อป โรสส์โบรคิคช (โดยนางสาวเขมฐพัชญ์ จันทร์ธนโชติกุล ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
19-01-2566
19-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
11
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นางบุญเรือง รัตนากาญจน์
ใบแทน
18-01-2566
18-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
12
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายไมค์เคิล เจอราด แมคโกลด์ริค
ใบแทน
19-01-2566
19-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
13
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายชัชวาล อุดมรัชตวนิชย์ โดยนางกำจาย อุดมรัชตวณิชย์ ผู้จัดการมรดกแทน
ใบแทน
16-01-2566
16-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
14
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นางสาวรดาณัฐ ปราบภัย (โดยณัฎฐชานันท์ โดเพียราล่า ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด
ใบแทน
16-01-2566
16-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
15
ขอออกใบแทน
นส.อัญชลี ปูชิตภากรณ์
ใบแทน
13-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
16
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นางสาวมาริสา กิยะแพทย์
ใบแทน
13-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
17
ขอออกใบแทน
นาย สนธิ์ ฝีปากเพราะ
ใบแทน
13-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
18
ขอออกใบแทน
นาย สนธิ์ ฝีปากเพราะ
ใบแทน
13-01-2566
20-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
19
ขอออกใบแทน
นางสมรักษ์ ปานมณี
ใบแทน
13-01-2566
14-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
20
ขอออกใบแทน
บริษัทพี.โอ.ซี. ฟีนิกซ์ โกลด์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
ใบแทน
11-01-2566
13-02-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง