ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นางวิมลพรรณ เหล่าหล้า (โดย 1. นางชุติมนทกานต์ พยัคฆพันธ์ 2. ภาสกร เหล่าหล้า ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
01-09-2565
01-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
2
ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
พลอากาศตรีดิษกุล รุณภัย และนางนิภาพร รุณภัย เจ้ามรดก
ใบแทน
29-08-2565
29-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
3
ใบแทน
นางนิตติยา ความเพียร
ใบแทน
29-08-2565
29-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง