ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
281
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายพงษ์พัฒน์ ชุมพลกูลวงศ์
รังวัดข้างเคียง
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
282
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายพงษ์พัฒน์ ชุมพลกูลวงศ์
รังวัดข้างเคียง
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
283
การแจ้งผูมีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นายกรวิวัฒน์ วัฒนนราเศรษฐ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน
284
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายทศพล ทำดวง
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
285
การแจ้งผูมีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นางสาวอัปสร บุญมี
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน
286
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายทศพล ทำดวง
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
287
การแจ้งผูมีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นางยงจิตร ศิลาพิมพ์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน
288
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายทศพล ทำดวง
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
289
การแจ้งผูมีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นางสุลักกขณา บุญไทย
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน
290
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายทศพล ทำดวง
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
291
การแจ้งผูมีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นายวัชระพ.ษ์ สุทธิชื่น และผู้ถือกรรมสิทธิ์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน
292
แจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายนิติ ติณสูลานนท์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
293
แจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายนิติ ติณสูลานนท์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
294
การแจ้งผูมีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นายธัชพล ทาวงค์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน
295
การแจ้งผูมีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นายไพรทูล โภโสภา
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน
296
การแจ้งผูมีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด
นางสาวมาลินี แซ่จัง
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน
297
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางลัดดา คำหมอก
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
298
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางรินสาย คำแก้ว
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
299
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายณัฐพล สัตย์ธรรม
รังวัดข้างเคียง
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
300
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายณัฐพล สัตย์ธรรม
รังวัดข้างเคียง
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน