ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
แจกโฉนดที่ดิน
นายปุ่น วงค์สอน
ออกโฉนด
15-09-2564
20-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
2
แจกโฉนดที่ดิน
นางวราภรณ์ พริกบุญจันทร์
ออกโฉนด
03-09-2564
15-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
3
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายรณชัย เขียวโสด
ใบแทน
13-09-2564
19-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
4
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจำปา ต๊ะมาสี (ระหว่างจำนอง)
นางรัตน์ คำลือ
มรดก
10-09-2564
18-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
5
แจกโฉนดที่ดิน
นางจันทรา ยะด้วง และผู้มีสิทธิ์ครอบครองรวม
ออกโฉนด
09-09-2564
12-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
6
แจกโฉนดที่ดิน
นางสมพร โปทา
ออกโฉนด
09-09-2564
12-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
7
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันทร์ ลือคำแสน
นางสาวกัญญาภัค จอมแก้ว
มรดก
07-09-2564
11-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
8
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันทร์ ลือคำแสน
นางสาวกัญญาภัค จอมแก้ว
มรดก
07-09-2564
11-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
9
แจกโฉนดที่ดิน
นายสิงห์ทาน ตาวตา
ออกโฉนด
06-09-2564
08-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
10
แจกโฉนดที่ดิน
นางแสงแก้ว ฟูสอน
ออกโฉนด
06-09-2564
08-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
11
โอนมรดก รายนายชุ่ม ตะนะ (เจ้ามรดก)
นายเสรี ตะนะ
มรดก
06-09-2564
08-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
12
โอนมรดก รายนางยวน ด่านอินถา (ระหว่างจำนอง)
นายพยนต์ ด่านอินถา
มรดก
03-09-2564
05-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
13
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางยวน ด่านอินถา
นางวรรณดี ตุ๋นสัก
มรดก
03-09-2564
05-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
14
แจกโฉนดที่ดิน
นายปุ่น วงค์สอน
ออกโฉนด
03-09-2564
05-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
15
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายมูล ตาคำปัญญา
นางสาวกัลยา ตาคำปัญญา ผู้จัดการมรดกของนายมูล ตาคำปัญญา
ใบแทน
02-09-2564
03-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
16
แจกโฉนดที่ดิน
นายบุญเลิศ ตันตุ้ย
ออกโฉนด
01-09-2564
04-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
17
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเกี๋ยงคำ ยะอุด
นายพุธ ยะอุด
มรดก
31-08-2564
01-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
18
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเกี๋ยงคำ ยะอุด
นายพุธ ยะอุด
มรดก
31-08-2564
01-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
19
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเกี๋ยงคำ ยะอุด
นายพุธ ยะอุด
มรดก
31-08-2564
01-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
20
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเกี๋ยงคำ ยะอุด
นายพุธ ยะอุด
มรดก
31-08-2564
01-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ