ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ขอออกใบแทน(กรณีสูญหาย) ราย นายสุวิทย์ ก๋าวงศ์ และ นางเจนจิรา กันคำ
นางสาวสุพัตรา สุเดชมาร์ค
ใบแทน
30-06-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
2
ใบแทน วัดสุขวราราม
วัดสุขวราราม
ใบแทน
01-07-2565
03-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
3
ใบแทน วัดสุขวราราม
วัดสุขวราราม
ใบแทน
01-07-2565
03-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
4
ใบแทน วัดสุขวราราม
วัดสุขวราราม
ใบแทน
01-07-2565
03-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
5
โอนมรดก นายบรรลือ ผูกพันธ์
นายบรรลือ ผูกพันธ์/นายวิรัตน์ ผูกพันธ์
มรดก
01-07-2565
03-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
6
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสหรัฐ เพิ่มโภคา และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
28-06-2565
28-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
7
ออกใบแทน
นายเบญจรงค์ จิระวงษ์
ใบแทน
01-07-2565
02-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
8
ออกใบแทน
นายเบญจรงค์ จิระวงษ์
ใบแทน
01-07-2565
02-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
9
ใบแทน
นายสังข์ พุ้มมะขัยน
ใบแทน
08-06-2565
08-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
10
โอนมรดก
นายช่อง แผลงศร
มรดก
30-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
11
ใบแทน
นางพัชรีย์ ศิริพินิจโสภณ
ใบแทน
09-06-2565
09-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
12
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก ราย นางดาหวัน นาอุดม
นางดาหวัน นาอุดม/นายสุพรรณ นาอุดม
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย
13
โอนมรดก
นางพัชรีย์ ศิริพินิจโสภณ
มรดก
09-06-2565
09-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
14
จดทะเบียนโอนมรดก ราย นางลั่น นาราษฎร์
นางลั่น นาราษฎร์/นายพิชิต พิทักษ์
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย
15
โอนมรดก
นายสมยศ ทองกระสัน
มรดก
09-06-2565
09-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
16
โอนมรดก
นางสุทิน สังคนันท์
มรดก
10-06-2565
10-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
17
โอนมรดก
นางสง่า ซาโต๊ะ
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
18
ผู้จัดการมรดก
นายอุทัย ปั้นจาด
มรดก
14-06-2565
14-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
19
โอนมรดก
นางสง่า ซาโต๊ะ
มรดก
01-07-2565
01-08-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
20
โอนมรดก
นายภานุพงศ์ มาท้ายน้ำ
มรดก
14-06-2565
14-07-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย