ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
นางพงษ์ บุญจำนงค์ (เจ้ามรดก) / นางสาวสุมาลี บุญจำนงค์ (ผู้รับ)
มรดก
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง
2
โอนมรดก
นางปรุงใจ ขุมทอง (ตาย)/นางไพทูล ขุมทอง
มรดก
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
3
แบ่งแยกในนามเดิม
นายพันธุ์เลิศ วรรณกิจ
รังวัดข้างเคียง
27-10-2565
30-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
4
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวนาราทิพย์ ทองมหา
รังวัดข้างเคียง
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
5
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวล่วม จันทรัศมี (ตาย)/นางสาวกนกวรรณ จันทรัศมี
มรดก
23-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
6
การระวังชี้แนวเขต
พลตำรวจตรีสมพงษ์ ชิงดวง
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
7
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.81)
นายโอฬาร ธูปะเตมีย์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายบุญยิ่ง แดงทองดี
รังวัดข้างเคียง
07-11-2565
08-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน
9
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางวิภารัตน์ ลาผ่าน
รังวัดข้างเคียง
25-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
10
ขอออกใบแทน รายนายสายทอง ปะนะที ผู้จัดการมรดกของ นายดี วรรณวิจิตร
นายสายทอง ปะนะที ผู้จัดการมรดกของ นายดี วรรณวิจิตร
ใบแทน
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
11
ใบแทน
นางอุบล ทองเพ็ง
ใบแทน
29-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
12
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายบุญยิ่ง แดงทองดี
รังวัดข้างเคียง
07-11-2565
08-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน
13
ขอจดทะเบียนจำนอง นายอำนาจ ทิวะราษฎร์ น.ส.3 เลขที่ 47
ขอจดทะเบียนจำนอง นายอำนาจ ทิวะราษฎร์ น.ส.3 เลขที่ 47
อื่นๆ
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14
ขอออกใบแทน รายนางชม มูลสาย
นายถวิล มูลสาย
ใบแทน
29-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
15
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางเจริญ รัตนะ
นางสาวพัชรินทร์ คำแปล
มรดก
25-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
16
ขอจดทะเบียนออกโฉนดที่ดิน
นายอำนวย สุขขำ
ออกโฉนด
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
17
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางบุ ปัญญาเทพ
นางศรีนวล จองตามา
มรดก
25-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
18
โอนมรดก
นางสาย จันทร (ตาย)/นายประสิทธิ์ จันทร และผู้ขอ
มรดก
24-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
19
ประกาศ มรดก
นางสาวเอมอร อัฒจักร
มรดก
29-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร
20
ขอออกใบแทน รายนางบุปัญญาเทพ
นางศรีนวล จองตามา
ใบแทน
25-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน