ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวรัมณียา นิธิพงษ์วนิช และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
11-08-2565
11-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง
2
ขอออกใบแทน
นายธนา อาดำ
ใบแทน
19-08-2565
18-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
3
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางลี่ บุญเจริญ
นางลี่ บุญเจริญ
มรดก
19-08-2565
18-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
4
ปิดประกาศ
นางสาวพรศิริ โพธิ์ทอง
รังวัดข้างเคียง
10-08-2565
10-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
5
ให้ที่ดิน น.ส.3
นางสุภานี ตั้งฤทัยธรรม ผู้ให้ นางสาวพิศมัย ตั้งฤทัยธรรม กับพวก ผู้รับให้
อื่นๆ
19-08-2565
20-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
6
ปิดประกาศ
นางสาวพรพิมล ปิยวงค์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
18-08-2565
18-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
7
ปิดประกาศ
นางสาวพรพิมล ปิยวงค์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
18-08-2565
18-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
8
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (นางล่ำ นาราษฎร์)
นางล่ำ นาราษฎร์
รังวัดข้างเคียง
19-08-2565
19-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย
9
ปิดประกาศ
นายสมจิต พิเดช
รังวัดข้างเคียง
19-08-2565
19-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
10
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (นางล่ำ นาราษฎร์)
นางล่ำ นาราษฎร์
รังวัดข้างเคียง
19-08-2565
19-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย
11
ผู้จัดการมรดก
นายนเรศ สีมา
มรดก
21-07-2565
23-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
12
ผู้จัดการมรดก
นายนเรศ สีมา
มรดก
21-07-2565
24-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
13
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย นายชาตรี เรื่องพัฒนา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม (ข้างเคียงเลขที่ดิน 447)
นายชาตรี เรื่องพัฒนา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
22-08-2565
22-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
14
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมพร แพรพันธ์
รังวัดข้างเคียง
19-08-2565
19-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
15
ผู้จัดการมรดก
นายนเรศ สีมา
มรดก
21-07-2565
21-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
16
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย นายชาตรี เรื่องพัฒนา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม (ข้างเคียงเลขที่ดิน 446)
นายชาตรี เรื่องพัฒนา และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
22-08-2565
22-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
17
ผู้จัดการมรดก
นายนเรศ สีมา
มรดก
21-07-2565
23-08-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
18
มรดก
นายสมบัติ แสงภูติ
มรดก
15-08-2565
19-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
19
มรดก
นายสมบัติ แสงภูติ
มรดก
15-08-2565
19-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
20
ปิดหนังสือแจ้ง นางบุญมี น่วมนุ่ม
นางสาวอุษา บุญเลิศ
รังวัดข้างเคียง
18-08-2565
18-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี