ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ประกาศมรดกรายนายเปียว จิรโพธอธรรมและผู้ขอ
นายเอี่ยงกี่ แซซิ้ม/ นายเปียว จิรโพธิพรรม และผู้ขอ
มรดก
19-05-2565
21-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
2
ประกาศมรดกรายนายสุพจน์ นพเกตุ และผู้ขอ
นายน้อย นพเกตุ/ นายสุพจน์ นพเกตุ และผู้ขอ
มรดก
19-05-2565
21-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
3
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมัย แสนทวีสุข
รังวัดข้างเคียง
29-04-2565
30-05-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
4
ขอออกใบแทน นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
ใบแทน
20-05-2565
22-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
5
จดทะเบียนโอนมรดก
นายปรีชา สาซ่อง/นางทองหยิบ สาซ่อง
มรดก
17-05-2565
17-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี
6
จดทะเบียนโอนมรดก
นายปรีชา สาซ่อง/นางทองหยิบ สาซ่อง
มรดก
17-05-2565
17-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี
7
ขอออกใบแทน นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
ใบแทน
20-05-2565
22-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
8
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายชัย อ่วมสอาด/นางสาวณัตตยา อ่วมสอาด
มรดก
17-05-2565
17-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี
9
ขอออกใบแทน นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
ใบแทน
20-05-2565
22-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
10
จดทะเบียนโอนมรดก
นางพวง โพธิ์เอม/นางสาวกนกวรณ โพธิ์เอม
มรดก
19-05-2565
19-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี
11
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสมบัติ รอดย้อย/นายสุรชาติ รอดย้อย
มรดก
20-05-2565
20-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี
12
ขอออกใบแทน นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
ใบแทน
20-05-2565
22-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
13
ขอออกใบแทน นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
ใบแทน
20-05-2565
22-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
14
ขอออกใบแทน นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
นางสาวอุบลรัตน์ (อุบล ) เตียรัตน์
ใบแทน
20-05-2565
22-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
15
ใบแทน
นางวิราวรรณ ไพทูรย์
ใบแทน
20-05-2565
22-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
16
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันทรา คำตา
นางจันทรา คำตา / นางดวงใจ ลือสนั่น
มรดก
20-05-2565
22-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย
17
แบ่งแยกในนามเดิม
นางพิศมัย น้องแสง
รังวัดข้างเคียง
09-05-2565
10-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
18
โอนมรดกรายนายทองหมุน ชารีผาบ
นายทองหมุน ชารีผาบ
มรดก
19-05-2565
20-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
19
โอนมรดกเฉพาะส่วนรายนายประเทือง นามหาชัย
นายประเทือง นามหาชัย
มรดก
19-05-2565
20-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
20
โอนมรดกรายนายประเทือง นามหาชัย
นายประเทือง นามหาชัย
มรดก
19-05-2565
20-06-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย