ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
มรดก
นายนุ่ม อิสิ (ผู้ตาย)
มรดก
02-06-2563
03-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ
2
ประกาศโอนมรดกรายนางแส สมสา
นางรุ่งอรุณ พรมขอนยาง
มรดก
01-06-2563
03-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
3
การออกใบแทน
นายจำรัส บุริตมนต์
ใบแทน
01-06-2563
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนแยกธวัชบุรี
4
ประกาศโอนมรดกรายนางสาวพวง ทองชมภู
พลากร ทองศิริ
มรดก
01-06-2563
03-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
5
การโอนมรดก
นายจำรัส บุริตมนต์
มรดก
01-06-2563
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนแยกธวัชบุรี
6
การโอนมรดก
นายคำสอน ระดาชัย
มรดก
02-06-2563
02-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนแยกธวัชบุรี
7
การโอนมรดก
นายอมร การิสุข
มรดก
01-06-2563
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนแยกธวัชบุรี
8
ออกโฉนด
บุผา เอกพันธ์
ออกโฉนด
02-06-2563
02-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
9
โอนมรดกรายนายหว่าน มะโนสีลา นางบุญตุ้ม ฟังช้าผุ้รับมรดก
นางบุญตุ้ม ฟังช้า
มรดก
02-06-2563
02-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ส่วนแยกพญาเม็งราย
10
จดทะเบียนโอนมรดก นายสมชาย จูประจบ
นายเฉลิม จูประจบ
มรดก
01-06-2563
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์
11
จดทะเบียนโอนมรดก นางเฟื้อ ไชยฤกษ์ แปลงที่2
นางประเทืองจิต เพชรรัตน์
มรดก
28-05-2563
29-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์
12
จดทะเบียนโอนมรดก นางเฟื้อ ไชยฤกษ์ แปลงที่1
นางประเทืองจิต เพชรรัตน์
มรดก
28-05-2563
29-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์
13
การโอนมรดก
นายอมร การิสุข
มรดก
01-06-2563
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนแยกธวัชบุรี
14
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขต
นางโสภิต พันพีระวงษ์
รังวัดข้างเคียง
01-06-2563
01-07-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
15
โอนมรดก
นายเขียว วงษ์อ้าย
มรดก
28-05-2563
29-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
16
ประกาศแบ่งเช่า-สรวิศ
ประกาศแบ่งเช่า-สรวิศ
อื่นๆ
01-06-2563
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
17
ขอออกใบแทน (นางชุบ ขำเสม)
นางทองชุบ ขำเสม
ใบแทน
02-06-2563
02-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
18
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง-ช่อผกา
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง-ช่อผกา
อื่นๆ
01-06-2563
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
19
ออกโฉนดที่ดิน
นายสันติ พลปิยะ
ออกโฉนด
12-05-2563
02-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
20
ออกโฉนดที่ดิน
นางกฤษณา,นางชยาภัสร์,นางศรีสวัสดิ์ วัฒนะรังษี
ออกโฉนด
25-05-2563
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี