ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ใบแทน
นายมนูญ พาภักดี กับพวก
ใบแทน
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส
2
มรดก
นางสุวรรณ รักตลาด
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส
3
โอนมรดก
นางปิ่น รักตลาด
มรดก
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส
4
ใบแทน
นางสมจิตร ทองวิเศษ
ใบแทน
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส
5
โอนมรดก
นางสาววรกร คูณจัตุรัส
มรดก
23-03-2566
24-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส
6
มรดก โฉนด 33276
นางณิชวรรณ เนื้องทองสยาม
มรดก
27-03-2566
26-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
7
โอนมรดก
นางปั๋น ไชยประพันธ์ / นางสาวจำเนียร ไชยประพันธ์
มรดก
24-03-2566
25-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
8
โอนมรดก
นายชาญ มงคลวิสุทธิ์ / นางฉัตรทิพย์ ชินายศ
มรดก
03-03-2566
04-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
9
โอนมรดก
นายชาญ มงคลวิสุทธิ์ / นางฉัตรทิพย์ ชินายศ
มรดก
03-03-2566
04-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
10
ขาย
นางบัวผัน กันทะสาร / นางอ้อยทิพย์ จันทร์แจ่ม
อื่นๆ
08-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
11
ขาย
นางสินีนาฎ วิภาคกิจ / นางอ้อยทิพย์ จันทร์แจ่ม
อื่นๆ
08-03-2566
10-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
12
โอนมรดก
นายกิตติ ศรศิลป์
มรดก
07-03-2566
07-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง
13
ให้
นายสม ขุนนาคำ / นายกฤษฎา ขุนนาคำ
อื่นๆ
10-03-2566
11-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
14
โอนมรดก
นางนิตยา บัวนิติสกุล / นางกฤษณา ยาเภา
มรดก
16-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
15
โอนมรดก
นางนิตยา บัวนิติสกุล / นางสาวพัชราพร บัวนิติสกุล
มรดก
16-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
16
ให้
นางจั่นเพชร แก้วคำ / นางสาวปรีชารัตน์ กาศร
อื่นๆ
16-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
17
โอนมรดก
นางสาวบัวไหล วงค์คำ / นายศรีเดช วงค์คำ
มรดก
16-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
18
รวมโฉนดที่ดิน
นางสาวปุณณภา ชัยชนะ
รังวัดข้างเคียง
24-03-2566
25-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี
19
โอนมรดก
นางสมติ๊บ วงค์คำ / นายเพ็ชร วงค์คำ
มรดก
16-03-2566
18-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
20
ขอออกใบแทน ราย นายสุข ยศบุรี
นางเหลียว พันธ์ศิลป์ ผู้จัดการมรดกนายสุข ยศบุรี
ใบแทน
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง