ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวรวีวรรณ พรหมดวง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
16-08-2565
27-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
2
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางลำดวน ปัญญาฟู และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
01-09-2565
03-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
3
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายณัฐไพรัช คำสอาด
รังวัดข้างเคียง
23-09-2565
23-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
4
ขอออกใบแทน
นางสาวสมพิศ คนรักษา
ใบแทน
27-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
5
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางธันยพร บำรุงใจ
มรดก
27-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
6
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางธันยพร บำรุงใจ
มรดก
27-09-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
7
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ราย นายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ข้างเคียง เลขที่ดิน 2)
นายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
8
สอบเขตโฉนด
นางกฤติยา พูนขำ
รังวัดข้างเคียง
23-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
9
แจกโฉนดที่ดิน
นางหนูผัด หารเพชร
ออกโฉนด
27-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง
10
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายปั๋น สุธรรม
นายขวัญชัย สุยะใหญ่ ก.พ.
มรดก
27-09-2565
28-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ
11
แจ้งนายฐนพงษ์ จันทรภัทร ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายประมวญ กลิ่นจำปาและผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
27-09-2565
26-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง
12
ขอออกใบแทน 1.นายมงคล อิ่นคำปัน 2.นางก๋องคำ ิอิ่นคำปัน
1.นายมงคล อิ่นคำปัน 2.นางก๋องคำ อิ่นคำปัน
ใบแทน
27-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
13
โอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางสารี่ ขำวงษ์
มรดก
26-09-2565
01-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
14
มรดก
นางเทวี แสนบุญยัง
มรดก
27-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
15
โอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางสารี่ ขำวงษ์
มรดก
26-09-2565
01-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
16
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
นายไมเคิล คาไลน์ ฮันท์
ใบแทน
27-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
17
โอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นายกรธวัฒน์ วงศ์เทพหิรัญ
มรดก
26-09-2565
01-11-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
18
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายวานิชย์ ภาวะโคตร (ผู้ตาย) นางสาวจิราภา ภาวะโคตร (ผู้ขอ)
มรดก
26-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
19
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
นายสุนทร แซ่โง้ว
รังวัดข้างเคียง
20-09-2565
24-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
20
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสุรศักดิ์ มณีมาส
รังวัดข้างเคียง
26-09-2565
27-10-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง