ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมร มุจรินทร์
รังวัดข้างเคียง
15-09-2564
18-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
2
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสมร มุจรินทร์
รังวัดข้างเคียง
15-09-2564
18-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
3
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางป๋า กองทอง
นางป๋า กองทอง
มรดก
06-09-2564
06-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
4
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจันทร์ จันทร์เอ้ย
นายจันทร์ จันทร์เอ้ย
มรดก
13-09-2564
13-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
5
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมา เทพลุ้ม
นายบุญมา เทพลุ้ม
มรดก
09-09-2564
11-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
6
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญมา เทพลุ้ม
นายบุญมา เทพลุ้ม
มรดก
09-09-2564
11-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
7
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายนายบุญมา เทพลุ้ม
นายบุญมา เทพลุ้ม
มรดก
09-09-2564
11-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
8
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจรัญ ศรีใจป้อ
นายจรัญ ศรีใจป้อ
มรดก
07-09-2564
07-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
9
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายประทีป ศรีใจป้อ
นายประทีป ศรีใจป้อ
มรดก
07-09-2564
07-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
10
แบ่งแยกในนามเดิม
นางน้ำค้าง คล้ายหล่อ
รังวัดข้างเคียง
17-09-2564
18-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
11
มรดกรายนาหำแสง มะหากอง
นางพาน มะนากอง
มรดก
03-09-2564
04-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
12
ได้มาโดยการครอบครอง
นายบัตร ศรีสร้อย
อื่นๆ
14-09-2564
15-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
13
ออกโฉนดที่ดินรายนางดวงใจ กาวสูงเนิน
นางดวงใจ กาวสูงเนิน
ออกโฉนด
09-09-2564
10-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
14
รวมโฉนดที่ดิน
นายชัชวาลช์(สุุนทร) จันทะวง และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
15-09-2564
18-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
15
รวมโฉนดที่ดิน
นางสาววรางรัตน์ ศรีสว่าง
รังวัดข้างเคียง
15-09-2564
18-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
16
รวมโฉนดที่ดิน
นายพงศกรณ์ ทองมา
รังวัดข้างเคียง
15-09-2564
18-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
17
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมบูรณ์ พันธุ์งาม
นายสมบูรณ์ พันธ์ุงาม
มรดก
17-09-2564
19-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
18
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมบูรณ์ พันธุ์งาม
นายสมบูรณ์ พันธ์ุงาม
มรดก
17-09-2564
19-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
19
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมบูรณ์ พันธุ์งาม
นายสมบูรณ์ พันธ์ุงาม
มรดก
17-09-2564
19-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
20
จำนอง
ร้อยตรีกมล คหะวงษ์
อาคารโรงเรือน
17-09-2564
18-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์