ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นางสาวแก้วตา กาฬภักดี ผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ใบแทน
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
2
มรดก
นายอิมรอน บินมาหะมะ
มรดก
10-09-2563
12-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโกลก
3
ใบแทน โฉนดเลขที่ 34256
นางละไม้ ศรีสวาท
ใบแทน
24-09-2563
24-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
4
ออกใบแทน
นายยาการียา ดาโอ๊ะ
ใบแทน
17-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโกลก
5
ขอจดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์
นายสุชาติ เงินสวัสดิ์
อาคารโรงเรือน
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
6
ปิดประกาศผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงรายนางวาสนา ไชยอำพร
นางสาวพงษ์กมล กลิ่นพิพัฒน์
รังวัดข้างเคียง
21-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
7
มรดก
นายยาการียา ดาโอ๊ะ
มรดก
17-09-2563
19-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโกลก
8
ให้อาคารโรงเรือน
นางขวัญเมือง เขาแก้ว ผู้ถือฯ/นางสาวนันทญารัตน์ เขาแก้ว ผู้รับให้
อาคารโรงเรือน
24-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
9
การเเจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางทอน สุดแดง
รังวัดข้างเคียง
17-09-2563
17-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาหนองบัว
10
ออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นส.3ก.เลขที่ 610 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
นางเรือง เวฬุวณารักษ์
ออกโฉนด
24-09-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
11
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายคำตัน สุดแสนยา
นายคำตัน สุดแสนยา
ออกโฉนด
23-09-2563
27-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย
12
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางกองแก้ว เกดจังหรีด
รังวัดข้างเคียง
24-09-2563
24-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
13
โอนมรดก รายนางบัวสอน เขื่อนควบ
นางบัวสอน เขื่อนควบ
มรดก
24-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
14
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวปราจิม จันทร์ไทย
รังวัดข้างเคียง
24-09-2563
24-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
15
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายลัง อภัยจิตร
รังวัดข้างเคียง
24-09-2563
24-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
16
ประกาศมรดก
นางสาววัชราวลี จันทวงศ์และนางสาวสุภภาชินี จันทวงศ์
มรดก
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ
17
ออกใบแทน
นางสาวรูหานิง สามะแอ
ใบแทน
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโกลก
18
ให้
นางวมาสิเต๊าะ เจ๊ะยอ
อื่นๆ
21-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโกลก
19
จำนอง
นางสาวสุกัญญา นิ่มกลาง
อื่นๆ
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
20
แจ้งนางใย พานทอง ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นายชาคริต บุญประดิษฐ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-09-2563
17-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง