ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเดือย สวายประโคน
นายสร้อย สวายประโคน
มรดก
06-01-2564
06-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
2
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเดือย สวายประโคน
นางกันยา โยประโคน
มรดก
06-01-2564
06-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
3
สอบเขตโฉนดที่ดิน
อรกัญญา ตุลวรรธนะ
รังวัดข้างเคียง
19-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
4
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายวัน สมเย็น
นายสุภาเดช สมเย็น
มรดก
06-01-2564
06-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
5
มรดกนางจันทราจันทรา ฉ44159
มรดกนางจันทราจันทรา ฉ44159
มรดก
20-01-2564
01-03-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
6
โอนมรดก นายสุง ไชยชนะ
โอนมรดก นายสุง ไชยชนะ
มรดก
20-01-2564
01-03-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
7
ขอออกใบแทน
นางสาวสุจิตตา ศิริชัยสินธพ
ใบแทน
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
8
จดทะเบียนโอนมรดก
นายเดโช กรดเสน
มรดก
18-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
9
จดทะเบียนโอนมรดก
นายชาตรี กรดเสน
มรดก
18-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
10
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวยุวดี ศรีสมบัติ กับพวก
มรดก
06-01-2564
08-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
11
จดทะเบียนโอนมรดก
นางพัชรี หีตหนู
มรดก
06-01-2564
08-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
12
จดทะเบียนโอนมรดก
นายเชิดชัย ช้างนรินทร์
มรดก
04-01-2564
04-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
13
จดทะเบียนโอนมรดก
นายชัยยุทธ ช้างนรินทร์
มรดก
04-01-2564
04-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
14
ออกโฉนดที่ดินรายนางสาวรัชนีกร ใจสาหัส
นางสาวรัชนีกร ใจสาหัส
ออกโฉนด
20-01-2564
22-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
15
ออกใบแทน
นายเชาวรัตน์ หนูขุนนาง
ใบแทน
25-12-2563
25-01-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
16
การแจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวตามตะวัน ประยูรรัตน์
รังวัดข้างเคียง
19-01-2564
19-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
17
แจกโฉนดที่ดิน
นายทวี เงินดี
ออกโฉนด
20-01-2564
21-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกตะกั่วทุ่ง
18
โอนมรดก
นายอ่อนตา สุจริต(ตาย)/พระบัววร สุจริต(ผู้ขอ)
มรดก
13-01-2564
15-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
19
ใบแทน(กรณีสูญหาย)
นายวีระเดช คุดโค
ใบแทน
13-01-2564
15-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
20
ผู้จัดการมรดก(ตามพินัยกรรม)
นายสง่า สิทธิเสนา(ตาย)นายสุเนตร เปลือยศรี(ผู้ขอ)
มรดก
14-01-2564
15-02-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่