ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวเบ็ง ไม้เมือง
นางสาวพรรณกา ไม้เมือง
มรดก
09-04-2564
18-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
2
จดทะเบียนโอนมรดก (ตามพินัยกรรม) รายนางถรถี หนันอ้าย
นายใหม่ หนันอ้าย
มรดก
05-04-2564
07-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
3
จดทะเบียนโอนมรดก (ตามพินัยกรรม) รายนางถรถี หนันอ้าย
นางติ๋ม นครังสุ
มรดก
05-04-2564
07-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
4
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายชั่ง ศิริญาต
นายชั่ง ศิริญาต
ใบแทน
31-03-2564
03-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
5
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวผัน วันดี
นายพิทักทัย บุญญศรี
มรดก
30-03-2564
30-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
6
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายดำรงค์ ทาระคะจัด
นายดำรงค์ ทาระคะจัด
ใบแทน
30-03-2564
30-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
7
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายดำรงค์ ทาระคะจัด
นายดำรงค์ ทาระคะจัด
ใบแทน
30-03-2564
30-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
8
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายผาดี รามศรี
นางสาวบุญยง รามศรี
มรดก
30-03-2564
30-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
9
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายคำตา ราชรามทอง
นายสัญญา ราชรามทอง
มรดก
29-03-2564
29-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
10
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายคำตา ราชรามทอง
นางสนธยา ราชรามทอง
มรดก
29-03-2564
29-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
11
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอุดม ท่าเข
นางนงเยาว์ เปลี่ยนศรี
มรดก
26-03-2564
28-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
12
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางนงค์ พันจี
นางสาวมนเทียร พันจี
มรดก
25-03-2564
27-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
13
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายมั่น ปากดี
นางบัวสอน ปากดี
มรดก
25-03-2564
27-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
14
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายมั่น ปากดี
นางบัวสอน ปากดี
มรดก
25-03-2564
27-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
15
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายมั่น ปากดี
นางบัวสอน ปากดี
มรดก
25-03-2564
27-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
16
จดทะเบียนโอนมรดกรายจ่าสิบตรีหญิงมยุรี แสนสอน
นางอนันต์ แสนสอน
มรดก
23-03-2564
23-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
17
จดทะเบียนโอนมรดกรายจ่าสิบตรีหญิงมยุรี แสนสอน
นางอนันต์ แสนสอน
มรดก
23-03-2564
23-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
18
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางกิมรัง ดีบุกคำ
นายเอกภพ ทำดี
ใบแทน
22-03-2564
22-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
19
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมหมาย จ่าเห็ม
นางบุญยัง จ่าเห็ม และผู้ขอฯ
มรดก
22-03-2564
22-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
20
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายสมหมาย จ่าเห็ม
นางบุญยัง จ่าเห็ม และผู้ขอฯ
ใบแทน
22-03-2564
22-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน