ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
21
สอบเขต
นายภัทรพล กุลชัยรัตนา
รังวัดข้างเคียง
08-06-2563
09-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
22
สอบเขต
นางสาวอาภา ชุลีวรรณ์และผู้ถืกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
23
ประกาศแจกโฉนดที่ดิน
นางประยูร คงชนะ
ออกโฉนด
02-07-2563
03-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
24
รวมโฉนดที่ดิน
นางอัมพร ทิพย์นาง
รังวัดข้างเคียง
16-07-2563
17-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
25
สอบเขต
นายปองพล กุลชัยรัตนา
รังวัดข้างเคียง
08-06-2563
09-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
26
ออกโฉนดรายนายเสถียร พละพงษ์
นายเสถียร พละพงษ์
ออกโฉนด
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
27
ออกโฉนดรายนางสาวสมาวดี ศรีมาชัย
นางสาวสมาวดี ศรีมาชัย
ออกโฉนด
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
28
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางบัวเลียน ค่าแพง
นางบัวเลียน ค่าแพง / นางสาวนิรันดร์ ค่าแพง
มรดก
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
29
จดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ รายบริษัทยูนิแมชชีน จำกัด
บริษัท ยูนิแมชชีน จำกัด
อาคารโรงเรือน
02-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
30
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางคำพันธ์ กันหาคุณ
นางคำพันธ์ กันหาคุณ / นางนิยม คูณมา กับพวก
มรดก
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
31
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางคำพันธ์ กันหาคุณ
นางคำพันธ์ กันหาคุณ / นางนิยม คูณมา กับพวก
มรดก
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
32
ใบแทน
นายสุคนธ์ กล้าหาญ
ใบแทน
02-07-2563
04-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม
33
จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน รายนางสาวสุมิตรา อัษฎมงคลกูล
นางสาวสุมิตรา อัษฎมงคลกูล
อาคารโรงเรือน
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
34
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายชวลิต ต่อบุญ
นายวุฒิพงษ์ ต่อบุญ
มรดก
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
35
แจกโฉนดที่ดิน
นางกุลธิดา โฉมหาญ
ออกโฉนด
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
36
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางบัวเรียน ภูมิพิลา
รังวัดข้างเคียง
26-06-2563
27-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
37
ออกโฉนดรายนางบุญยืน แสนเลิง
นางบุญยืน แสนเลิง
ออกโฉนด
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
38
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสำฤทธิ์ แมขุนทด
นางปาจิตร์ จงเจิมกลาง กับพวก
มรดก
01-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
39
จดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ลำดับสอง รายบริษัทเอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด
บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด
อาคารโรงเรือน
30-06-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
40
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางเขน สาธุ
นางเขน สาธุ / นางอรทัย สุริโย
มรดก
19-06-2563
19-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ