ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
21
แจกโฉนดที่ดิน
นายวัน มากจันทร์
อื่นๆ
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
22
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อเขตรับรองที่ดิน
นางบรรเลง ศรีอุทัย
อื่นๆ
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
23
ออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
นางสาวสุวภัทร ศรวณีวงศ์
ออกโฉนด
14-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
24
ออกโฉนดที่ดินรายนางสาวอภิญญาสารทอง
นางสาวอภิญญา สารทอง
ออกโฉนด
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
25
ออกโฉนดรายนางทองพูล สายจันดา
นางทองพูล สายจันดา
ออกโฉนด
31-07-2563
31-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
26
ขอความร่วมมือให้ปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นายสมาน นาสำแดง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
27
แจกโฉนดที่ดิน
นางบุญเรือง มุธุวงษ์
ออกโฉนด
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
28
แจกโฉนดที่ดิน
นายแสง คุ้มเมือง
ออกโฉนด
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
29
ประกาศออกโฉนดนางกองศรี เนตรวงค์
นางกองศรี เนตรวงค์
ออกโฉนด
20-07-2563
20-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
30
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมาน นาสำแดง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
31
ประกาศข้างเคียงนางสาวสุภาพรรณ์ ขาวลา
นายเหล็ก ชุ่มอภัย
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
32
ออกโฉนด
นางขวัญตา ภาวงค์
ออกโฉนด
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
33
ออกโฉนด
นางขวัญตา ภาวงค์
ออกโฉนด
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
34
ออกโฉนดที่ดิน
นางประสพ มาฆะเซ็นต์
ออกโฉนด
14-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์
35
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
36
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
37
โอนมรดก
นางสาวชุติณัชชา ประสพเนตร เจ้ามรดก นายองุ่น ประสพเนตร ผู้รับมรดก
มรดก
14-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
38
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง
39
มรดก
นายสมร สัตถาผล
มรดก
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
40
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง