ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ขอออกใบแทน
นางพรรณิภา จารุณาคร
ใบแทน
10-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
2
ขอออกใบแทน
นายพชรพล ผมหอม
ใบแทน
02-07-2567
02-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
3
ขอออกใบแทน
นายไรเนอร์ โทสเท่น เทสซ์
ใบแทน
28-06-2567
28-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
4
ขอออกใบแทน
บริษัทณุตตรา จำกัด (โดย นางสาวสุพาภรณ์ บุญสีลา แทน)
ใบแทน
25-06-2567
25-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง