ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสนอง เพตาเสน
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
2
ขอจดทะเบียนขาย
นายเพอร์ โฮเวิร์ด ไฟลส์เจีย
อาคารโรงเรือน
08-05-2567
10-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง
3
ออกใบแทน
นางรุ่งอุไลวรรณ นาทันลิ
ใบแทน
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน
4
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวชุติมา อุรีรัมย์
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
5
โอนมรดก
นางก๋วน มะโนยะ (ตาย)/นางอุทัยวรรณ กันทาหล้า (ผู้ขอ)
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร
6
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายภิญโญ บุญพิทักษ์
รังวัดข้างเคียง
17-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
7
ผู้จัดการมรดก
นางสังวาล เกษศิลป์
มรดก
21-05-2567
25-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
8
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายอินทนนท์ อภิวงค์งาม
นายวิศรุต อภิวงค์งาม
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ
9
จดทะเทียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางดาวเรือง ชารี
มรดก
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน
10
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสุปราณี คนยืน
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
19-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11
ใบแทน
นางก๋วน มะโนยะ (ผู้ตาย)/นางอุทัยวรรณ กันทาหล้า (ผู้ขอ)
ใบแทน
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร
12
ออกใบแทน
นางศิริเพ็ญ ตรีเดช
ใบแทน
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน
13
ขอจดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน
บริษัท ไตรนิตี้ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารโรงเรือน
13-05-2567
13-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง
14
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวสาริศา เผ่าพงษ์
มรดก
30-04-2567
30-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
15
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายดำรงค์ ภูพงษ์
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
16
ขอออกใบแทน
นายพรชัย งามศัพพศิลป์
ใบแทน
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
17
ขอจดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน
บริษัท ไตรนิตี้ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารโรงเรือน
13-05-2567
13-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง
18
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายดำรงค์ ภูพงษ์
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
19
ขาย
นายจักริน ศรีวโรทัย
อาคารโรงเรือน
17-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ
20
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
รังวัดข้างเคียง
18-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง