ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวสุวรรดี นวลศรี และผู้ขอ
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
2
โอนมรดก
นางเฉลิม เปลี่ยนเชื้อ (เจ้ามรดก) / นายสงัด เปลี่ยนเชื้อ และผู้ขอ (ผู้ขอรับมรดก)
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง
3
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางถวิล พรหมทอง
มรดก
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
4
แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์
นางอั้ว จัดนอก
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
5
ขอออกใบแทน
นางจำนิท เกตุขาว
ใบแทน
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
6
โอนมรดก
นางสุชาดา หวังสกุล
มรดก
17-06-2567
22-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
7
โอนมรดก
นายทอง ใจเที่ยง/นางอรพิน ใจเที่ยง
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้
8
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวนงลักษณ์ พริกดำ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
9
ขอโอนมรดกรายนายประยงค์ คำเหนือ
นายประยงค์ คำเหนือ (ผู้ตาย) / นางทองเลื่อน คำเหนือ ผู้รับ
มรดก
14-06-2567
22-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาอุบลรัตน์
10
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาววาสนา พริกดำ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
11
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายเจริญ พริกดำ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
12
มรดก
นางคำเอ้ย เคหะลุน/นางรัตนา เชื้อตา
มรดก
13-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร
13
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสมมาท พริกดำ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
14
ขอจดทะเบียนขาย
นายอุเทน เจาสาย
อาคารโรงเรือน
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
15
ออกโฉนด
นางสาวฟาอีซะห์ มะแซ
ออกโฉนด
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์
16
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายกันตภณ เจริญสุข
รังวัดข้างเคียง
15-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
17
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาววาสนา พริกดำ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
18
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายกันตภณ เจริญสุข
รังวัดข้างเคียง
15-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
19
ขอจดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นา
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
20
การแจ้งผู้มีสิทที่ดินข้างเคียงให้มาลงชือรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางนันทนา ถินวิจารย์
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร