ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
นายมานัส เฉลิมสุขและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสมนึก อยู่กำเนิด
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
2
โอนมรดก
นางเกสร ม่วงทอง
มรดก
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
3
นางสาวกนกลักษณ์ จันทร์อินทร์
นางสมนึก อยู่กำเนิด
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
4
โอนมรดก
นางเกสร ม่วงทอง
มรดก
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
5
โอนมรดก
นางเกสร ม่วงทอง
มรดก
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
6
โอนมรดก
นายบุญหลาย ขุ่มด้วง (ผู้ตาย) นายยุทธนา ขุ่มด้วงและพวก (ผู้ขอ)
มรดก
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
7
โอนมรดกระหว่างจำนอง
นางกุน จ้อยยิ้ม
มรดก
08-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
8
นางทิพวัลย์ นัดที และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวอมรรักษ์ ศรีโพนดวน
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
9
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายบุญหลาย ขุ่มด้วง (ผู้ตาย) นางสาวชวาพร ขุ่มด้วง (ผู้ขอ)
มรดก
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
10
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายธนกฤต ธนโชคเดชานนท์
อื่นๆ
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
11
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายสุวพรรณ โบสุวรรณ
อื่นๆ
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
12
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายธนกฤต ธนโชคเดชานนท์
อื่นๆ
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
13
นายแก่น เสาเวียง
นางภิชชญา อาบสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
14
นายทรง เกียรติสุรนนท์
นางภิชชญา อาบสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
15
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายสุวพรรณ โบสุวรรณ
อื่นๆ
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
16
นายบุญแทน เสาเวียง
นางภิชชญา อาบสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
17
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นางประพันธุ์ ศรไชย ผู้จัดการมรดก นางคำมี บังศรี
รังวัดข้างเคียง
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
18
ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางทิ้ง เพ็งมี
มรดก
24-06-2567
25-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
19
ประกาศข้างเคียง นางสุภาพร สิทธิภา
นางสำรอง แก้วมหาวงค์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
20
โอนมรดก
นายทวี รักษาชาติ(ตาย)/นางสาวนันทิตา รักษาชาติ(ผู้ขอ)
มรดก
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่