ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาววันดี อิสระ
มรดก
19-04-2567
30-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร
2
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสมชาย ดำสถิตย์
มรดก
19-04-2567
30-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร
3
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กรีโส และผู้ขอ
มรดก
19-04-2567
30-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร
4
ขาย
น.ส.ศรีประพันธ์ หาญมนตรี ผจก.น.ส.นิศาลักษณ์ หาญมนตรี/น.ส.เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
อาคารโรงเรือน
19-04-2567
20-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาปทุมรัตต์
5
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเสา คำสระ
มรดก
19-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
6
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสุกัลยา ทองเสริม
ออกโฉนด
09-04-2567
09-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
7
ใบแทน
นายประวุฒิ คำสระ และผู้ถือฯ
ใบแทน
19-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
8
โอนมรดก
นางเพี้ยน รื่นจินดา
มรดก
19-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
9
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายคนึง แจ่มกลาง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม)
นายณัฐกฤชพงษ์ รัตนาพูนเพิ่ม และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
05-04-2567
05-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
10
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ))
นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
11
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ประธานกรรมการธนาคารออมสิน)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
12
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(น.ส.ประจวบ หนุนพลกรัง)
น.ส.ประจวบ หนุนพลกรัง
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
13
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(น.ส.ชุลีกร กกกลาง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม))
น.ส.ชุลีกร กกกลาง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
14
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายทักษิณ สีตา และผู้ถือกรรมสิทธิืรวม)
นายทักษิณ สีตา และผู้ถือกรรมสิทธิืรวม
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
15
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายทักษิณ สีดา และผู้ถือกรรมสิทธิืรวม)
นายทักษิณ สีดา และผู้ถือกรรมสิทธิืรวม
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
16
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายอาทิตย์ สิงห์วงษ์)
นายอาทิตย์ สิงห์วงษ์
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
17
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายโกศล กลั้งกลาง)
นายโกศล กลั้งกลาง
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
18
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางอัจฉริยาภรณ์ ทิมปา))
นางอัจฉริยาภรณ์ ทิมปา
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
19
ให้
นายผาย มะโรงมืด/นายสมเดช มะโรงมืด
อาคารโรงเรือน
02-04-2567
03-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาปทุมรัตต์
20
ใบแทน
นายสมบัติ บุญค่ำ
ใบแทน
09-04-2567
10-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาปทุมรัตต์