ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
41
การระวังชี้แนวเขต
นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
42
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวสุวีรา ศรีวิชัย
มรดก
25-04-2567
25-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
43
โอนมรดก
นางจันจิรา นิลโขง/ นางสุจิรา นิลโขง
มรดก
21-05-2567
31-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง
44
ขอออกใบแทน
นางสาวจุรีรัตน์ หวังอารี
ใบแทน
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง
45
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางสรรเสริญ ศรีบุญเรือง
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
46
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางสาวสุจิตรา วิเชียรรัตน์
ออกโฉนด
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
47
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางสรรเสริญ ศรีบุญเรือง
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
48
แจกโฉนดที่ดิน
นายธีรณัฐ ชื่นใจชน
ออกโฉนด
15-05-2567
15-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
49
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางสรรเสริญ ศรีบุญเรือง
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
50
แจกโฉนดที่ดิน
นายเสมออำไพ วิลัยเลิศ
ออกโฉนด
17-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
51
ขอจดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน
นายสะแวนท์ นอริน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
อาคารโรงเรือน
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง
52
ขอออกใบแทน
ดาบตำรวจสุจินต์ คัมภิรานนท์
ใบแทน
16-05-2567
16-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
53
รวมโฉนดที่ดิน
นายสุวรรณ์ เกลี้ยงไธสง
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
54
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายเรืองฤทธิ์ ศรีสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
22-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
55
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสุริยา เผ่าต๊ะใจ
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน
56
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางอนงค์ พลภักดี
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
57
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน นางสาวปิยนาถ ทองสัมฤทธิ์ ฉ.4949
นางสาวปิยนาถ ทองสัมฤทธิ์
มรดก
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี
58
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางอนงค์ พลภักดี
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
59
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสุริยา เผ่าต๊ะใจ
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน
60
การระวังชี้แนวเขต
นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก