ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
41
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวีรวงศ์ วัฒนเวช
รังวัดข้างเคียง
01-07-2567
01-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
42
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.81)
นางอารีรัตน์ พิพัมนโภคา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
43
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.81)
นายพิภพ มีศิลป์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
44
โอนมรดก ราย นางจักรแก้ว อุประกาศ (ตาย) ฉ.11215
นางจำปี เข้มสกุล
มรดก
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย
45
โอนมรดก ราย นางจักรแก้ว อุประกาศ (ตาย) ฉ.10302
นางจำปี เข้มสกุล
มรดก
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย
46
ออกใบแทนรายนางรวิสรา วินน์ (อัครบุตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 165177 ต.เชียงพิณ
นางรวิสรา วินน์ (อัครบุตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 165177 ต.เชียงพิณ
ใบแทน
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
47
ออกโฉนดที่ดินรายนางมณีรัตน์ ฮูเบอ น.ส.3ก เลขที่ 1327 เลขที่ดิน 114 ต.บ้านเลื่อม
นางมณีรัตน์ ฮูเบอ น.ส.3ก เลขที่ 1327 เลขที่ดิน 114 ต.บ้านเลื่อม
ออกโฉนด
08-07-2567
09-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
48
ออกโฉนดที่ดิน (ระหว่างจำนอง) รายนายสวัสดิ์ ประวันตา น.ส.3ก เลขที่ 1244 เลขที่ดิน 431 ต.หมากแข้ง
นายสวัสดิ์ ประวันตา น.ส.3ก เลขที่ 1244 เลขที่ดิน 431 ต.หมากแข้ง
ออกโฉนด
08-07-2567
09-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
49
ออกใบแทนรายนายสง่า แสงทอง โดยนายศักดา โรจนกิจ ผู้ซื้อทรัพย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 217923
นายสง่า แสงทอง โดยนายศักดา โรจนกิจ ผู้ซื้อทรัพย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 217923
ใบแทน
08-07-2567
09-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
50
ออกใบแทนรายนางสาวยุพิน อะนุนิล โฉนดที่ดินเลขที่ 26452 ต.นาดี
นางสาวยุพิน อะนุนิล โฉนดที่ดินเลขที่ 26452 ต.นาดี
ใบแทน
08-07-2567
09-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
51
ออกโฉนดที่ดินรายนางเสียงพิณ เตมีสถิต โดยนางสาวพีรดา เนื่องชมภู แทน น.ส.3 เลขที่ดิน 1407 หน้าสำรวจ 42817 ต.หมากแข้ง
นางเสียงพิณ เตมีสถิต โดยนางสาวพีรดา เนื่องชมภู แทน น.ส.3 เลขที่ดิน 1407 หน้าสำรวจ 42817 ต.หมากแข้ง
ออกโฉนด
08-07-2567
09-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
52
ออกใบแทนรายสิบเอกสุขุม ทัพรัตน์ น.ส.3ก เลขที่ 334 ต.หนองไผ่
สิบเอกสุขุม ทัพรัตน์ น.ส.3ก เลขที่ 334 ต.หนองไผ่
ใบแทน
04-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
53
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเป็ง ศรีอ้วน (เจ้ามรดก) / นางนวล ศรีอ้วน (ผู้ขอ)
มรดก
12-07-2567
19-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
54
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเป็ง ศรีอ้วน (เจ้ามรดก) / นางนวล ศรีอ้วน (ผู้ขอ)
มรดก
12-07-2567
19-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
55
โอนมรดก
นางสาวบัวเร็ว ศรีนวล (เจ้ามรดก) / นายสนชัย ศรีนวล (ผู้ขอ)
มรดก
12-07-2567
19-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
56
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางเอี่ยมแก้ว จันทร์นวล (เจ้ามรดก) / นางสาวทิพย์สุดา จันทร์นวล (ผู้ขอ)
มรดก
11-07-2567
19-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
57
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางเอี่ยมแก้ว จันทร์นวล (เจ้ามรดก) / นางสาวทิพย์สุดา จันทร์นวล (ผู้ขอ)
มรดก
11-07-2567
19-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
58
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางเอี่ยมแก้ว จันทร์นวล (เจ้ามรดก) / นางสาวทิพย์สุดา จันทร์นวล (ผู้ขอ)
มรดก
11-07-2567
19-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
59
ใบแทน
นายดนุสงร์ นันทภัค (ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด)
ใบแทน
02-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
60
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวประจักร์ ก้อนสินและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ