ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
1
ออกใบแทน
นางเสาร์ สมัครการ
ใบแทน
21-05-2567
25-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
2
ใบแทน
นางสาวลัดดา สาตรร้าย โดย นายเกรียงไกร สมสร ผู้จัดการมรดก)
ใบแทน
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี
3
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางพัชรินทร์ สายกระสุน
นางพัชรินทร์ สายกระสุน
ใบแทน
21-05-2567
24-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ
4
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางบุญเรือง เรือนก้อน/นางสาวนลิตา เรือนก้อน
มรดก
21-05-2567
24-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
5
ปิดประกาศขอจดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง) ราย นายทะนิต เพียซ้าย
นายทะนิต เพียซ้าย/นางทองหล่อ เพียซ้าย
มรดก
21-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
6
ขออกใบแทน
นายตอมอนุเคราะห์
ใบแทน
21-05-2567
24-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
7
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางผ่องศรี คำบุญเรือง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
03-05-2567
04-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเปรมจิต เลิศสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
17-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
9
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเปรมจิต เลิศสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
17-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
10
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเปรมจิต เลิศสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
17-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
11
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเปรมจิต เลิศสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
17-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
12
โอนมรดก
นางจันทร์ เป็งแก้ว
มรดก
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด
13
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเปรมจิต เลิศสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
17-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
14
โอนมรดก
นางบุญยิ่ง ลาดหนองขุ่น
มรดก
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด
15
ขอออกใบแทน
นางธัญญพันธ์ ธนไพศาลจิราธร
ใบแทน
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
16
โอนมรดก
นายนัก ณวรรณติ๊บ
มรดก
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด
17
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวมธุริน คณาพรพนิต
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
18
ขอจดทะเบียนโอนมรดกรายนางเจริญ แก้วแย้ม
นางเจริญ แก้วแย้ม
มรดก
20-05-2567
28-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
19
โอนมรดก
นายนัก ณวรรณติ๊บ
มรดก
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด
20
ขอออกใบแทน
นางปิ่นแก้ว อังกาบกิ่ง
ใบแทน
20-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง