ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
61
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสายันต์ สมวัน / นายอุทัย สายมงคล
รังวัดข้างเคียง
28-05-2567
02-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
62
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
63
โอนมรดก
นางแนน ระนะสวาย/นางสาวกุลปณิษา จิราพนธ์
มรดก
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำยืน
64
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
65
มรดก ราย นายเจน เกิดทอง
นายเอนก เกิดทอง และผู้ขอ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
66
แจกโฉนดที่ดิน
นายสมบูรณ์ ตุ่นแจ้
ออกโฉนด
17-06-2567
23-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
67
ให้สิ่งปลูกสร้าง
นางกองสี แก้วตรีวงศ์
อาคารโรงเรือน
17-07-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
68
ปิดหนังสือแจ้ง ท.ด ๘๑ (รายนายดุสิต ทองเรือง)
นายดุสิต ทองเรือง
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
22-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
69
มรดก
นายชัยชนะ แก่นจันทร์
มรดก
10-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
70
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวเกิด ปันทะวาย
มรดก
06-06-2567
06-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
71
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางดวงเดือน คำโฉม
มรดก
04-06-2567
04-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
72
ขอออกใบแทน
นางน้องนุช ชมสุรินทร์
ใบแทน
30-05-2567
30-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
73
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางปาริชาติ นาคน้อย
มรดก
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
74
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางมะลิวรรณ พัวโสพิศ
มรดก
28-05-2567
28-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
75
มรดก
นางปราณี ยันต์ประสิทธิ์
มรดก
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
76
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวกณิกฐ์นันท์ นาคมี
มรดก
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
77
ให้
นายสุทธิพงษ์ พึ่งประหยัด
อื่นๆ
17-06-2567
22-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
78
ขอออกใบแทน
นางสาวพรศ์สันต์ นิติโรจน์วัฒนา
ใบแทน
27-05-2567
27-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
79
ใบแทน
ฉ 64218
ใบแทน
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
80
ใบแทน
ฉ 64217
ใบแทน
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ