ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
121
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นายแสวง จันทะวัง
นายแสวง จันทะวัง / นายธนพงษ์ จันทะวัง
มรดก
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
122
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นายแสวง จันทะวัง
นายแสวง จันทะวัง / นายธนพงษ์ จันทะวัง
มรดก
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
123
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นายแสวง จันทะวัง
นายแสวง จันทะวัง / นายธนพงษ์ จันทะวัง
มรดก
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
124
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นางล่อง จันทะวัง
นางล่อง จันทะวัง / นายธนพงษ์ จันทะวัง
มรดก
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
125
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นางล่อง จันทะวัง
นางล่อง จันทะวัง / นายธนพงษ์ จันทะวัง
มรดก
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
126
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นายเฟื้องหรือเครื่อง ข่มเพชร
นายเฟื่องหรือเครื่อง ข่มเพชร / นางนิตยื ศรีพรม
มรดก
03-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
127
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นางด้วง นาปรัง
นางด้วง นาปรัง / นางเนียน คนล่ำ
มรดก
03-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
128
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นางด้วง นาปรัง
นางด้วง นาปรัง / นางเนียน คนล่ำ
มรดก
03-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
129
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นางด้วง นาปรัง
นางด้วง นาปรัง / นางเนียน คนล่ำ
มรดก
03-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
130
ขอจดทะเบียนโอนมรดกราย นางด้วง นาปรัง
นางด้วง นาปรัง / นางเนียน คนล่ำ
มรดก
03-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
131
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายธวัชชัย มีเคน
มรดก
09-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
132
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายชอบ เรียบร้อย และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม)
นายวีรวัฒน์ หมายสุข
รังวัดข้างเคียง
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
133
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางสาวนาตยา เรียบร้อย)
นายวีรวัฒน์ หมายสุข
รังวัดข้างเคียง
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
134
รังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม(รายนางสาวเวธกา เชื้อพลบ และผู้ถือฯ)
นางสาวเวธกา เชื้อพลบ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
135
ประกาศเเจ้งผู้มีสิทธิในท่่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้เเนเขตเเละลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(ชลธิชา/สัจวันฯ)
นางสาวชลธิชา บรรจงปรุ
ออกโฉนด
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
136
ประกาศเเจ้งผู้มีสิทธิในท่่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้เเนเขตเเละลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(ชลธิชา/เมษาฯ)
นางสาวชลธิชา บรรจงปรุ
ออกโฉนด
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
137
ประกาศเเจ้งผู้มีสิทธิในท่่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้เเนเขตเเละลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(ชลธิชา/ปาณิสราฯ)
นางสาวชลธิชา บรรจงปรุ
ออกโฉนด
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
138
ประกาศเเจ้งผู้มีสิทธิในท่่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้เเนเขตเเละลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(ชลธิชา/ช่อลัดดาฯ)
นางสาวชลธิชา บรรจงปรุ
ออกโฉนด
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
139
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวีรวงศ์ วัฒนเวช
รังวัดข้างเคียง
01-07-2567
01-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
140
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.81)
นางอารีรัตน์ พิพัมนโภคา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์