ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
181
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นายหนูกวน ยงขามป้อม
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
182
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางพรประภา แสนหอม
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
183
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายสุรัตน์ ขำแก้ว
มรดก
17-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
184
ออกโฉนดที่ดิน
นางขวัญจิตต์ โรจน์กิตติทัตกุล
ออกโฉนด
13-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี
185
โอนมรดก
นางกิมเหรียญ วันแว่น (เจ้ามรดก)/นายวิวัฒน์ วันแว่น (ผู้ขอ)
มรดก
14-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง
186
ใบแทน
นางฮวด แสนโพธิ์
ใบแทน
28-05-2567
27-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
187
โอนมรดก
นายผัด วันแว่น (เจ้ามรดก)/นายวิวัฒน์ วันแว่น (ผู้ขอ)
มรดก
14-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง
188
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ออกโฉนด
นางวันต์ธนัท กระจ่าง
ออกโฉนด
17-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
189
โอนมรดก
นางวิเชียร หอนงาม
มรดก
28-05-2567
27-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
190
แบ่งแยกในนามเดิม
นางนวลศรี เกิดสุข (ผจก.มรดก นายอินทร์ พร้อมทรัพย์)
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
191
แบ่งกรรมสิทธิ์รวมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์
นางบุญศรี คงพันธ์
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
192
ออกโฉนดที่ดิน
นางถนอมขวัญ เทวชู
ออกโฉนด
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
193
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.81)
นายบุญมี เขียวผ่อง
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง
194
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางปรีดี ชมิดท์
รังวัดข้างเคียง
31-05-2567
30-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
195
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวแก้วมา โกจ่อละ
นางจำเริญพร ลำคำน้อย
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
196
ใบแทน
นายบึ้ง โพนหลวง / นางเฮียว ภูริศรี
ใบแทน
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
197
ขอจดทะเบียนโอนมรดก รายนายขจร โพธิ์เอี่ยม
นางสุมิตรา โพธิ์เอี่ยม
มรดก
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
198
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางมะลิวัลย์ คอร์เทินเบรเออร์
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
01-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
199
ออกโฉนด
นางสุบังอร ชมภูธร / นางสุทธิดา กลืนกระโทก
ออกโฉนด
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
200
รวมโฉนดที่ดินและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์
นางสาวสุชาวดี ภักดีชัยกุล
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง