ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
361
จดทะเบียนโอนมรดก เฉพาะส่วน
นายกฤษปภณ สาดคล้า
มรดก
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
362
จดทะเบียนโอนมรดก เฉพาะส่วน
นางสาวนัฐญา สาดคล้า
มรดก
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
363
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายตี๋ จันทร์ลอย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /นางสำราญ จันทร์ลอย และผู้ขอ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
364
การปิดหนังสือแจ้งผู้มืสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่่ือรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางปวีณา พรประศาสน์สุข
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
365
การแจ้งผู้มีสิทธิืในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.81)นายสัมฤทธิ์ ฤทธิ์จันดีเลขที่ดิน ๓๐๑,นางอรุณ ครองสีเลขที่ดิน ๕๓,นางสถิตย์ ฤทธิ์จันดีเลขที่ดิน ๓๐๒,นายกิตติศักดิ์ ฤทธิ์จันดีเลขที่ดิน ๒๙๘,นายณัฐกฤต ฤทธิ์จันดีเลขที่ดิน ๒๙๙
นายวีระชัย นามไหและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม
366
ออกใบแทน
บริษัท บริหารสิมทรัพย์ มหานคร จำกัด
ใบแทน
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
367
จดทะเบียนจำนองสิ่งปลูกสร้าง ลำดับ2
บริษัท อ้อโต้โมชั่นเวิรค์ จำกัด
อาคารโรงเรือน
27-05-2567
27-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
368
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกรรณภัทร ธนโรจน์ชัยกุล
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
369
จอทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
พันธ์ทิพย์ เร่งสงวนวงษ์
มรดก
31-05-2567
01-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
370
จดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นายกฤษปภณ สาดคล้า
มรดก
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
371
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย นางสาวจีรนันท์ ยิ้มลำใย (ข้างเคียงเลขที่ดิน 14)
นางสาวจีรนันท์ ยิ้มลำใย
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
372
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายช่วง คุณธะราช / นายประทีป คุณธะราช (ผู้ขอ)
มรดก
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาปากพะยูน
373
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย นางสาวจีรนันท์ ยิ้มลำใย (ข้างเคียงเลขที่ดิน 249)
นางสาวจีรนันท์ ยิ้มลำใย
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
374
จดทะเบียนให้
เมธาสิทธิ์ บารมี
อาคารโรงเรือน
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
375
จดทะเบียนโอนมรดก เฉพาะส่วน
นางสาวนัฐญา สาดคล้า
มรดก
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
376
เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางนงค์นุช สีตุ้ยเลิง
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
377
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวนัฐญา สาดคล้า
มรดก
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
378
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวพัชรวรรณ ขวัญแจ่ม
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
379
ออกใบแทน
ระพี ศรีประไพ
ใบแทน
06-06-2567
08-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
380
ขอออกใบแทน
นายช่วง คุณทะราช (ตาย) / นายประทีป คุณทะราช(คุณธะราช) (ผู้ขอ)
ใบแทน
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาปากพะยูน