ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
401
ออกโฉนด
นายเรืองฤทธิ์ เรืองไพศาล
ออกโฉนด
11-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
402
จดทะเบียนโอนมรดก
นางภาพพร สุริยะรัตนพรพม
มรดก
10-06-2567
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
403
ขอออกใบแทน
นางประคอง ตันมันทอง
ใบแทน
06-06-2567
09-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
404
ขาย
นางบุญมี ดวงดาวเล็ก
อื่นๆ
11-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
405
จดทะเบียนโอนมรดก
นายกอบกุล สุริยะรัตนพรหม
มรดก
10-06-2567
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
406
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นางสาววรรธิญา รัญเรือง
มรดก
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
407
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรืองคัดค้านการรังวัด
นายทองพันธ์ สารจูม และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
408
ใบแทน
นางสาวรุ่งนภา หอยมุข โดย นายณรงค์ คงดี ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด
ใบแทน
11-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
409
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายคำปุ่น พันมณี
มรดก
21-05-2567
22-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
410
ใบแทน
นายสมเกียรติ ปะสาวะโท
ใบแทน
17-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
411
ขอออกใบแทน
นางพะเยาว์ ต้นเนียม
ใบแทน
04-06-2567
08-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
412
ขอออกใบแทน
นายสมยศ ต้นเนียม
ใบแทน
04-06-2567
08-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
413
จดทะเบียนโอนมรดก
นางบูษกล อุ่นบุญ
มรดก
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
414
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรืองคัดค้านการรังวัด
นางสุดใจ นาเมืองรักษ์
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
415
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายภูวดล ทองกอง
มรดก
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
416
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรืองคัดค้านการรังวัด
นางทองปอน สืบสวน
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
417
จดทะเบียนให้
นายสมยงค์ แปลยาว
อื่นๆ
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด
418
ปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
นายประจักษ์ เขื่อนสันเทียะ
รังวัดข้างเคียง
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
419
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางสาวพูนศรี อุตะมะ
นางสาวทองพูล บุญทอง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
420
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรืองคัดค้านการรังวัด
นางสาวนริศรา พลนาคู
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ