ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
241
โอนมรดก
นายสมควร มั่นเมาะ และผู้ขอ
มรดก
15-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
242
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
243
ออกใบแทน
นายเยี้ยน มั่นเมาะ
ใบแทน
15-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
244
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายคงฤทธิ์ สายแวว
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
245
โอนมรดก
นายลำดวน มั่นเมาะ
มรดก
15-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
246
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นายทศพร สักเส็ดและผู้ถือฯ/นางสาวสิริกัญญา จันทร.
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง
247
ประกาศออกโฉนด
นายยะฝาด บิลสัน
ออกโฉนด
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
248
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
249
แบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารรประโยชน์
นางผ่องใส วารีเพชร
อื่นๆ
07-05-2567
06-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
250
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางอ่อนสี พันธ์เพ็ง
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
251
ออกใบแทน
นายเยี้ยน มั่นเมาะ
ใบแทน
15-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
252
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสุรีย์ ภาคสีดา
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
253
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางศิรินทร์รดา อธิบาย
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
254
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางวาสนา พลพิทักษ์
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
255
ออกใบแทนรายนายเสาร์ รักษาแก้ว โฉนดที่ดินเลขที่ 2073 ต.นาดี อ.หนองแสง
นายเสาร์ รักษาแก้ว โฉนดที่ดินเลขที่ 2073 ต.นาดี อ.หนองแสง
ใบแทน
13-05-2567
14-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
256
โอนมรดก
นายลำดวน มั่นเมาะ
มรดก
15-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
257
ออกใบแทนรายนางสาวรุ่งนภา พิมสาลี โฉนดที่ดินเลขที่ 193876 ต.บ้านตาด
นางสาวรุ่งนภา พิมสาลี โฉนดที่ดินเลขที่ 193876 ต.บ้านตาด
ใบแทน
13-05-2567
14-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
258
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นางวิมล หิมรัญรักษ์
รังวัดข้างเคียง
17-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
259
โอนมรดกของนางลำเพย นิลห้อย ผู้ตาย
นางสาวสร้อยทิพย์ เทพพิทักษ์
มรดก
21-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
260
ออกใบแทนรายนางทองล้วน เหง้าวิลา โฉนดที่ดินเลขที่ 78848 ต.กุดสระ
นางทองล้วน เหง้าวิลา โฉนดที่ดินเลขที่ 78848 ต.กุดสระ
ใบแทน
16-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี