ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
201
มรดก
นางวันเพ็ญ ทรงยินดี
มรดก
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
202
มรดก
ดาบตำรวจเสรี แท่นงา
มรดก
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
203
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดรายนางสง่า สุขุน
นางจำปี ทับอาสา/นางสง่า สุขุน
รังวัดข้างเคียง
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย
204
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอภิชาติ ดิฐจำนงค์/นางฉวีวรรณ งานสำเร็จ
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์
205
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางพิกุล สุทธิเสริม
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
206
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวธนัยนันท์ เติมจิตต์เจริญ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
207
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท บีพีเค พัฒนา ดีเวลลอปเมนท์(กลาง)จำกัด
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
208
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท บีพีเค พัฒนา ดีเวลลอปเมนท์(กลาง)จำกัด
รังวัดข้างเคียง
09-07-2567
09-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
209
ออกใบแทน ราย นายวิวัฒน์ เกตกะโกมล
นางสาววิราดาเกตกะโกมล ผู้จัดการมรดก นายวิวัฒน์เกตกะโกมล
ใบแทน
12-07-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
210
ออกใบแทน ราย นายวิวัฒน์ เกตกะโกมล
นางสาววิราดาเกตกะโกมล ผู้จัดการมรดก นายวิวัฒน์เกตกะโกมล
ใบแทน
12-07-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
211
ออกใบแทน ราย นายวิวัฒน์ เกตกะโกมล
นางสาววิราดาเกตกะโกมล ผู้จัดการมรดก นายวิวัฒน์เกตกะโกมล
ใบแทน
12-07-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
212
ออกใบแทน ราย นายวิวัฒน์ เกตกะโกมล
นางสาววิราดาเกตกะโกมล ผู้จัดการมรดก นายวิวัฒน์เกตกะโกมล
ใบแทน
12-07-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
213
ออกใบแทน รายนายหยวก มุกขุนทด
1.นายอานนท์ สัจเดว 2.นางสาววารี สัจเดว ผู้จัดการมรดก นายอนันต์ สัจเดว
ใบแทน
28-06-2567
30-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
214
โอนมรดกราย นายหยวก มุกขุนทด
นางสาวแก้วมุกดา มุกขุนทด และผู้ขอร่วม
มรดก
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
215
ออกใบแทน รายนายหยวก มุกขุนทด
นางสาวแก้วมุกดา มุกขุนทด และผู้ขอร่วม
ใบแทน
08-07-2567
08-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด
216
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือกคัดค้านการรังวัด
นางกัญญนันทน์ มุกด์ธนะอนันต์
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
217
ใบแทน
นายธวัชชัย ศรีทองกลาง
ใบแทน
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
218
ขอออกใบแทน
นางนิรมล บิสลาม
ใบแทน
12-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์
219
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวมลฐารัตน์ ฤทธิชัย
มรดก
12-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์
220
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวมลฐารัตน์ ฤทธิชัย
มรดก
12-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์