ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
ใบแทน
นางประนม พรมภักดี
ใบแทน
19-04-2567
21-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
162
ขอออกใบแทน
นางสาวศิริรัตน์ ศิลปพิพัฒน์ และผู้ถือฯ
ใบแทน
09-04-2567
10-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกตะกั่วทุ่ง
163
แจกโฉนดที่ดิน
นางสุภาพร บรรลือศิลป์
ออกโฉนด
19-04-2567
20-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกตะกั่วทุ่ง
164
นางศรินยา กลั่นแก้ว
นางทองสี สมสนิท
รังวัดข้างเคียง
11-04-2567
11-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
165
มรดก โฉนด 67935
นายลับ กันนะ/นายเฉลา กันนะ
มรดก
19-04-2567
20-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
166
นางสาวรัชนุช สมันพงษ์
นางสำรวย พูลทา
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
167
นายพรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ
นางสมใจ ไชยวิเศษ
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
168
โอนมรดก ฉ. 44219
นายศุภชัย ลาวทอง
มรดก
19-04-2567
20-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
169
นายสุรเกียติ อินฉัตร และถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสมใจ ไชยวิเศษ
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
170
โอนมรดก ฉ. 44220
นายพูลทรัพย์ ลาวทอง
มรดก
19-04-2567
20-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน
171
นางปรียาภรณ์ ชัยสุนทร
นางสมใจ ไชยวิเศษ
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
172
มรดก
นายสุข ฤทธิรณ
มรดก
19-04-2567
21-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
173
นางสาวมารยาท ขันทะพล
นายนิคม สาระหาร
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
18-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
174
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย นางสาวนิรมล วงษ์ชมภู (ข้างเคียงเลขที่ดิน 5673)
นางสาวนิรมล วงษ์ชมภู
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
175
นายภัทรวรรธน์ สีเหลือง
นายนิคม สาระหาร
รังวัดข้างเคียง
18-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
176
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) รายนางสาวนิรมล วงษ์ชมภู (ข้างเคียง น.ส.3ก เลขที่ 5682)
นางสาวนิรมล วงษ์ชมภู
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
177
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย นางสาวนิรมล วงษ์ชมภู (ข้างเคียงเลขที่ดิน 5680)
นางสาวนิรมล วงษ์ชมภู
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
178
มรดก
พันจ่าอากาศเอกบุญนาค นุ่มเหมือน
มรดก
05-04-2567
09-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
179
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเพพาณิชยื จำกัด (มหชน) (ข้างเคียง น.ส.3ก เลขที่ 3768)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเพพาณิชยื จำกัด (มหชน)
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
180
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเพพาณิชยื จำกัด (มหชน) (ข้างเคียงเลขที่ดิน 107)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเพพาณิชยื จำกัด (มหชน)
รังวัดข้างเคียง
19-04-2567
19-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี