ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
161
ปิดหนังสือผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายสุทิน วงษ์วิสิทธิ์ (สำนักงานที่ดิน)
นางกานต์มณี กวางทอง
รังวัดข้างเคียง
24-06-2567
24-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
162
ประกาศเเจ้งผู้มีสิทธิในท่่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้เเนเขตเเละลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(ลัดดาวรรณ/สุระสิทธิ์ฯ)
นางสาวลัดดาวรรณ ทองศิริ
ออกโฉนด
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
163
ประกาศเเจ้งผู้มีสิทธิในท่่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้เเนเขตเเละลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(ลัดดาวรรณ/พ.อ.อ.จิรัทกรฯ)
นางสาวลัดดาวรรณ ทองศิริ
ออกโฉนด
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
164
ประกาศเเจ้งผู้มีสิทธิในท่่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้เเนเขตเเละลงชื่อรับรองเขตที่ดิน(ลัดดาวรรณ/นงลักษณ์)
นางลัดดาวรรณ ทองศิริ
ออกโฉนด
15-07-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย
165
การแจ้งผู้มีสิทธิืในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.๘๑)รายนางจันที หงษ์ศรี เลขที่ดิน ๒๗๔ , นางเยาวรัตน์ ชินภักดี และผู้ถือฯ เลขที่ดิน ๑๔๐ ,นางจีรภา เรืองวสุ เลขที่ดิน ๑๒๙ , นางรัชนี แสงสว่าง เลขที่ดิน ๑๒๗,๑๒๖
นายทวี แสงวาโท ผู้จัดการมรดก นายโดก แสงวาโท
รังวัดข้างเคียง
04-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม
166
ออกโฉนด
นางสาวชฎาพร คูณสมบัติกุล และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ออกโฉนด
02-07-2567
01-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
167
ใบแทน
นายดนัย รอดชมภู
ใบแทน
01-07-2567
31-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
168
ใบแทน
นายดวงปี บริหาร
ใบแทน
04-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
169
โอนมรดก
นางบุญมี โคตรโมลี
มรดก
04-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
170
โอนมรดก
นางบุญมี ศิริบุตร
มรดก
08-07-2567
07-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
171
โอนมรดก
นายทองใส บัวพุฒ
มรดก
03-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
172
ใบแทน
นางดวงขัน พระทัยบุตร
ใบแทน
03-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
173
มรดก
นางสาวศิริวรรณ บรรลือทรัพย์
มรดก
27-06-2567
28-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
174
มรดก
นางอัจฉรา กล้าครบ
มรดก
27-06-2567
28-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
175
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายปิยพงศ์ อภินรเศรษฐ์
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
176
ใบแทน
นางสาวพรนภา เพียรชอบ
ใบแทน
20-06-2567
21-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
177
มรดก
นางจันทรวรรณ เปรมภิรักษ์
มรดก
26-06-2567
27-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
178
มรดก
นางมลิ ขาวงาม
มรดก
21-06-2567
21-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
179
มรดก
นายสำรวย เสาพึ่งดี
มรดก
20-06-2567
21-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
180
มรดก
นางสาวศรีสุดา เชื่อมาก
มรดก
05-07-2567
05-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์