ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
101
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอุดร ไชยปาละ และผู้ถือกรรมสิทธิืรวม
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
102
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงฯ
นายธีระชัย สมจิตร
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
103
ขอโอนมรดกรายนายประยงค์ คำเหนือ
นายประยงค์ คำเหนือ (ผู้ตาย) / นางทองเลื่อน คำเหนือ ผู้รับ
มรดก
14-06-2567
22-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาอุบลรัตน์
104
ขอโอนมรดกรายนางดวงใจ ดาจัทา
นางดวงใจ ดาจันทา (ผู้ตาย) / นายสมโภชน์ ดาจันทา และผู้ขอ ผู้รับ
มรดก
17-06-2567
25-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาอุบลรัตน์
105
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายสุนันท์ พูลประเสริฐ/นางสาวจันทนาวี พูลประเสริฐ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
106
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวลักขณา เบ่าสกุล
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
107
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวหฤทัย หนูปลอด
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
108
ขอจดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นางสาวหฤทัย หนูปลอด
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
109
ใบแทน
นายบุญญาพัฒน์ คำหงษา
ใบแทน
17-06-2567
22-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย
110
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรืองคัดค้านการรังวัด
นายอรุณ สุวพงษ์
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
111
ออกโฉนดที่ดิน
นายวรรณชัย ชุมทอง
ออกโฉนด
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์ ส่วนแยกดอนสัก
112
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวสุวรรดี นวลศรี แลผู้ขอ
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
113
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวสุวรรดี นวลศรี และผู้ขอ
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
114
โอนมรดก
นางเฉลิม เปลี่ยนเชื้อ (เจ้ามรดก) / นายสงัด เปลี่ยนเชื้อ และผู้ขอ (ผู้ขอรับมรดก)
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง
115
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางถวิล พรหมทอง
มรดก
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
116
แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์
นางอั้ว จัดนอก
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
117
ขอออกใบแทน
นางจำนิท เกตุขาว
ใบแทน
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน
118
โอนมรดก
นางสุชาดา หวังสกุล
มรดก
17-06-2567
22-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
119
โอนมรดก
นายทอง ใจเที่ยง/นางอรพิน ใจเที่ยง
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้
120
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวนงลักษณ์ พริกดำ
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน