ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
221
ใบแทน
นางสมหมาย บุริทัศ
ใบแทน
09-05-2567
10-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง
222
โอนมรดก
นายวิทูร มิตรานนท์ / นายอิทธิศักดิ์ มิตรานนท์
มรดก
21-05-2567
25-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
223
แจกโฉนดที่ดินรายนายสำเนียง น้อยอินทร์
นายสำเนียง น้อยอินทร์
ออกโฉนด
20-05-2567
25-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
224
ใบแทน
ว่าาที่ร้อยตรีรัตนวิทย์ รัตนพลแสน
ใบแทน
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง
225
ใบแทน
นางอมรจิตร สัตย์ซื่อ
ใบแทน
14-05-2567
14-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง
226
ขอออกใบแทนโฉนดที่ดินรายนายน้อย ลุคะไพร
นายน้อย ลุคะไพร
ใบแทน
21-05-2567
25-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
227
ใบแทน
นายอดิศักดิ์ วงศ์อารงค์
ใบแทน
03-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก
228
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นายวสันต์ แสงสุข และผู้ถือกรรมสิทธฺ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
229
ประกาศออกโฉนด
นางชญานุช ชุมมณี
ออกโฉนด
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
230
ใบแทน
นางอมรจิตร สัตย์ซื่อ
ใบแทน
14-05-2567
14-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง
231
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นางบุญสนอง ลูเซอร์
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
232
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นายธำรงรัฐ อิ่มอภัย ผู้จัดการมรดกนาวาอากาศเอกอ่างทอง อิ่มอภัย
รังวัดข้างเคียง
20-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
233
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกุลณิดา ศิลารัตน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
234
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
นางจรรยา มีหิรัญ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
235
ออกใบแทน
นางแอง มั่นเมาะ
ใบแทน
15-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
236
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางประภาส สุขวิสุทธิ์
รังวัดข้างเคียง
16-05-2567
16-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
237
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
18-06-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
238
ประกาศออกโฉนด
นายสวาท ยีบิลละ
ออกโฉนด
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
239
โอนมรดก
นายลำดวน มั่นเมาะ และผู้ขอ
มรดก
15-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
240
ออกใบแทน
นายเยี้ยน มั่นเมาะ
ใบแทน
15-05-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา