ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
261
การแจ้งผู้มีสิทธิืในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.๘๑)โฉนดเลขที่ ๓๑๘๗,๑๑๙๕๐,๕๘๔๖
นางสาววันเพ็ญ พรมมากุล
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
09-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม
262
แจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายนิติ ติณสูลานนท์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
263
แจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายนิติ ติณสูลานนท์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
264
แจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายนิติ ติณสูลานนท์
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
10-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
265
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นายณรงค์ชัยทรัพย์ พัฒนพิโดร (น.ส.3ก.เลขที่ 3700)
นายณรงค์ชัยทรัพย์ พัฒนพิโดร
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
266
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.๘๑)เลขที่ดิน ๑๑๙๕๐,๑๑๙๘๔ ,๕๘๔๖,๑๑๙๗๐,๑๑๙๕๕,๑๑๙๕๔,๑๑๙๕๓
นางจิราพร แก้ววังวร
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
09-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม
267
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี (เลขที่ดิน 268)
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
268
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี (เลขที่ดิน 157)
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
269
ขอออกใบเเทน
นางสาวสมาพร วิเชียรสาร
ใบแทน
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
270
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวดวงใจ นันดิลก
มรดก
10-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
271
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวดวงใจ นันดิลก
มรดก
10-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
272
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวดวงใจ นันดิลก
มรดก
10-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
273
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
274
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวดวงใจ นันดิลก
มรดก
10-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
275
ขอออกใบเเทน
นางศิริรัตน์ คูสกุลรัตน์
ใบแทน
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
276
ขอออกใบเเทน
นายศรีจันทร์ เฉิดเจือ
ใบแทน
11-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
277
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้่นการรังวัด
นางสาวอรุณศรี เวียงธรรม
รังวัดข้างเคียง
10-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี
278
ออกโฉนด
นายสุจิณ อ้นพันธ์
ออกโฉนด
17-06-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา
279
ออกโฉนด
นางลักษมี เชิงฉลาด
ออกโฉนด
11-06-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา
280
โอนมรดก
นายเซ้น ใจเย็น/นายสรรเสริญ ใจเย็น
มรดก
09-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา