ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
81
ผู้จัดการมรดก (ตามพินัยกรรม)
นางสำรวล ผดุงผล / นายบุญสืบ โภชนา
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
82
มรดก
นางจันทร์หอม จินณรักษ์/นางมัณฑนา เทศสิงห์
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
83
ผู้จัดการมรดก (ตามพินัยกรรม)
นางสำรวล ผดุงผล / นายบุญสืบ โภชนา
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
84
แบ่งแยกในนามเดิม
นางกุละดา ศรีบุญเรือง
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
85
ขาย
นางสาวปภาณัช คุณาชยาพล
อื่นๆ
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำยืน
86
ผู้จัดการมรดก (ตามพินัยกรรม)
นางสำรวล ผดุงผล / นายบุญสืบ โภชนา
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
87
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวสุจารี เปรมภักดิ์ กับพวก
มรดก
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
88
ประกาศใบแทน
นางประมวล สีขาว
ใบแทน
14-06-2567
23-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ
89
ผู้จัดการมรดก (ตามพินัยกรรม)
นางสำรวล ผดุงผล / นายบุญสืบ โภชนา
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
90
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวสุจารี เปรมภักดิ์ กับพวก
มรดก
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
91
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววรรณิกา ข่ายสุวรรณ์ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
92
ขอออกใบแทน
นายภัทรพล รัตนศรชัย (โดย นายสุริยัน อาจสุริวงษ์ ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด)
ใบแทน
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
93
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาววรรณิกา ข่ายสุวรรณ์ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
94
ผู้จัดการมรดก (ตามพินัยกรรม)
นางสำรวล ผดุงผล / นายบุญสืบ โภชนา
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์
95
ขอจดทะเบียนออกโฉนดที่ดิน
นายรฐชาย ยอดมาลัยกับผู้ถือ
ออกโฉนด
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
96
ประกาศมรดก
นางมนุ เรืองเดช และผู้ขอ
มรดก
17-06-2567
30-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ
97
ออกโฉนดที่ดิน
นางสุวิมล อึงเว่
ออกโฉนด
17-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
98
ปิดหนังสือแจ้งรายนางมิสมมา หมื่นพันธ์
นางมิสมมา หมื่นพันธ์
รังวัดข้างเคียง
18-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
99
แบ่งแยกในนามเดิม
นายไสว สะแกทอง
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
100
ขอโอนสิ่งปลูกสร้าง
นางเอา หวานหอม/นางธนกร หวานหอม
อาคารโรงเรือน
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล