ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
141
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายวันชัย โสภากันต์
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
142
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายวันชัย โสภากันต์
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
143
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายวันชัย โสภากันต์
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
144
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายวันชัย โสภากันต์
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
145
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายวันชัย โสภากันต์
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
146
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นายวันชัย โสภากันต์
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
147
แบ่งแยกในนามเดิม
นายเงี้ยว ลอยประโคน
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
148
มรดก รายนายคำ ฆ้องเลิศ
นายคำ ฆ้องเลิศ
มรดก
17-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
149
มรดก รายนางตุ่น จันทกรณ์
นางตุ่น จันทกรณ์
มรดก
17-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม
150
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายอำนาจ ชื่นแขก
มรดก
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
151
แบ่งแยกในนามเดิม
นายเงี้ยว ลอยประโคน
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
152
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นายหนูกวน ยงขามป้อม
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
153
สอบเขตโฉนดที่ดิน
นางพรประภา แสนหอม
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
154
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายสุรัตน์ ขำแก้ว
มรดก
17-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
155
ออกโฉนดที่ดิน
นางขวัญจิตต์ โรจน์กิตติทัตกุล
ออกโฉนด
13-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี
156
โอนมรดก
นางกิมเหรียญ วันแว่น (เจ้ามรดก)/นายวิวัฒน์ วันแว่น (ผู้ขอ)
มรดก
14-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง
157
ใบแทน
นางฮวด แสนโพธิ์
ใบแทน
28-05-2567
27-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
158
โอนมรดก
นายผัด วันแว่น (เจ้ามรดก)/นายวิวัฒน์ วันแว่น (ผู้ขอ)
มรดก
14-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง
159
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ออกโฉนด
นางวันต์ธนัท กระจ่าง
ออกโฉนด
17-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
160
โอนมรดก
นางวิเชียร หอนงาม
มรดก
28-05-2567
27-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ