ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
321
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนงเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอำนาจ พรบิดา ผู้จัดการมรดก ร้อยตำรวจโทประสิทธิ์ พรบิดา
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
22-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
322
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางรัชณู ดีแดง
มรดก
01-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
323
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางบุญทำนอง มะราชลี
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์
324
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวลักขณา ทองสวน
มรดก
01-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
325
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวประทุม ภิยรัตน์
มรดก
01-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
326
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายจรูญ ฉัตรแก้ว / นางสาวสุกัญญา ฉัตรแก้ว กับพวก
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ
327
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางพิศเพลิน แป้นกลัด
มรดก
01-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
328
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวนัยนา เชาว์พร้อม
มรดก
01-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
329
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางไฉน ฉัตรแก้ว /นางสาวสุกัญญา ฉัตรแก้ว กับพวก
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ
330
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวนัยนา เชาว์พร้อม
มรดก
01-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
331
ขอออกใบแทน
นางสาวกำไล ทองคำ
ใบแทน
09-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
332
นายจรูญ ฉัตรแก้ว
นายจรูญ ฉัตรแก้ว
ใบแทน
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ
333
ขอออกใบแทน
นางสาวกำไล ทองคำ
ใบแทน
09-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
334
โอนมรดก
นายก้อน มณีจันสุข/นางจันทรา มณีจันสุข
มรดก
20-05-2567
25-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย
335
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวกำไล ทองคำ
มรดก
09-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
336
ขอออกใบแทน
นางมณี ไกรจักร์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
02-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
337
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางพรรณทิพย์ แบ็งเวอนิสต์
อาคารโรงเรือน
09-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
338
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายชัยสิทธิ์ ดีอิทธิกุล/นางสาวอัญชลี เทพสุภา
มรดก
21-05-2567
26-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย
339
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายชัยสิทธิ์ ดีอิทธิกุล/นางสาวอัญชลี เทพสุภา
มรดก
21-05-2567
26-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย
340
ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางสาวสมบูรณ์ นามวงศ์ และผู้ขอ
มรดก
02-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท