ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
381
ขอออกใบแทน
นายช่วง คุณทะราช (ตาย) / นายประทีป คุณทะราช(คุณธะราช) (ผู้ขอ)
ใบแทน
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาปากพะยูน
382
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑) ราย นายรัฐธรรมนูญ เทียนขาว (โดย นางสาววรรณกร เที่ยงมนต์ แทน) (ข้างเคียงเลขที่ดิน 3)
นายรัฐธรรมนูญ เทียนขาว (โดย นางสาววรรณกร เที่ยงมนต์ แทน)
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
383
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตฯ
นายตรัง แปงใจ,น.ส.ยุพา เปี้ยโฮ้ง
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
384
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงฯ
นายศิวารินทร์ จันทสิทธิ์
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
385
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงฯ
นางบุญเพ็ง คำนึง
รังวัดข้างเคียง
13-06-2567
13-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
386
จอทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
ทองพูล สีโลน
มรดก
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
387
ออกโฉนดที่ดิน
นางถนอมขวัญ เทวชู
ออกโฉนด
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
388
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวสุภาพร ยาติพัฒ
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์
389
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายหนม มงกุฎเพชร)
นายหนม มงกุฎเพชร
รังวัดข้างเคียง
06-06-2567
06-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
390
โอนมรดก รายนายจันทร์ ทนันชัย
นายจันทร์ ทนันชัย
มรดก
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
391
ขอออกใบแทนรายนางธวัลพร จันทร์แต่งผล
นายมารุต กุลโนนแดง
ใบแทน
11-06-2567
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า
392
ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนายประเสริฐ ช่วยผดุง
นายประเสริฐ ช่วยผดุง/ นางสาวจีราวรรณ ภักดีบำรุง (ผู้ขอ)
มรดก
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาปากพะยูน
393
โอนมรดก รายนายเลโพ ธิมา
นายเลโพ ธิมา
มรดก
13-06-2567
13-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
394
โอนมรดก รายนายเมือง พงษ์ธรรม
นายเมือง พงษ์ธรรม
มรดก
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
395
โอนมรดก รายนายเมือง พงษ์ธรรม
นายเมือง พงษ์ธรรม
มรดก
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
396
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเอนก เพชรสูงเนิน
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง
397
โอนมรดก รายนายเมือง พงษ์ธรรม
นายเมือง พงษ์ธรรม
มรดก
12-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
398
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางประดับ รุ่งเรือง / นายเรวัตร์ รุ่งเรือง (ผู้ขอ)
มรดก
05-06-2567
05-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาปากพะยูน
399
โอนมรดก รายนายวังเงิน จินดาหลวง
นายวังเงิน จินดาหลวง
มรดก
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
400
ออกโฉนด
นางสาวสรัลญารัศมิ์ ทองไสว
ออกโฉนด
13-06-2567
14-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ