ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
421
แจกโฉนด
นางขาว ช่วยรักษา
ออกโฉนด
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
422
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมนึก สารีวงษ์
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
17-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง
423
จดทะเบียนให้ รายนางรสริน เหวียนระวี
นางรสริน เหวียนระวี
อื่นๆ
05-06-2567
05-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
424
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาววิภารัตน์ ราชกวี
มรดก
14-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
425
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวจันทร์ ตีแสน
มรดก
13-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
426
การปิดหนังสือผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นางสมบุญ ชิดเชิด
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง
427
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาววรรณพร แจ่มกล่ำ
มรดก
13-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
428
การปิดหนังสือผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นางสมบุญ ชิดเชิด
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง
429
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางพรมมา แก้วมาตย์
รังวัดข้างเคียง
07-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
430
การปิดหนังสือผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นางสมบุญ ชิดเชิด
รังวัดข้างเคียง
17-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง
431
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางจันทร์เพ็ญ วังคะโร
มรดก
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
432
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาววรรณพร แจ่มกล่ำ
มรดก
14-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
433
นายโผน ชำนาญ
นางสาวจตุพร บุญมี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
434
ประกาศข้างเคียง นายเลียบ ตาดนอก
นางสาวจตุพร บุญมี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
435
ประกาศข้างเคียง นายประจิตร ปุริตัง
นางสาวจตุพร บุญมี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
436
ขอออกใบเเทน
นายสุรเชษฐ์ นุ่มมัน
ใบแทน
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
437
ประกาศข้างเคียง นางสาวปริฉัตร แคลนาแกน
นางสาวจตุพร บุญมี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
11-06-2567
11-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
438
แจกโฉนดที่ดิน
นายปิติ วงศ์นาวา
ออกโฉนด
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
439
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางสาวสุจิตรา หาญปราบ
ออกโฉนด
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
440
ประกาศมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายนิคม มันพร้าว
มรดก
17-06-2567
19-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ