ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
341
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวดำเนิน นาคเมฆ
มรดก
08-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
342
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวสิริกร พันธ์พิพัฒน์
มรดก
08-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
343
มรดก
นายพลังสันต์ บรรลือทรัพย์
มรดก
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
344
ขอจดทะเบียนขายเฉพาะส่วน
นางสาววราภรณ์ มฤธากร
อื่นๆ
10-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
345
ขอออกใบแทน
นายช่วง หนองเอี่ยน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
346
มรดก
นายสุระชัย พรมศิริ/นายมนตรี พรมศิริ
มรดก
21-06-2567
25-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
347
ขอออกใบแทน
นายช่วง หนองเอี่ยน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
348
ออกโฉนดที่ดิน
วัดบ้านผือ
ออกโฉนด
28-06-2567
21-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
349
ขอออกใบแทน
นายช่วง หนองเอี่ยน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
350
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวยุวเรศ หาดคำ
ออกโฉนด
14-05-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
351
ขอจดทะเบียนโอนมรดกรายนายดวง บุญลี
นางสายพิน บุญลี กับพวก
มรดก
12-07-2567
16-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
352
มรดก
นางบุญเยี่ยม คำนึง/นางสาวพิกุล คำนึง
มรดก
11-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
353
ขอออกใบแทน
นายช่วง หนองเอี่ยน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
354
ขอจดทะเบียนโอนมรดกรายนายดวง บุญลี
นางสายพิน บุญลี กับพวก
มรดก
12-07-2567
16-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
355
มรดก
นางบุญเยี่ยม คำนึง/นางสาวพิกุล คำนึง
มรดก
11-07-2567
14-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
356
ขอออกใบแทน
นายช่วง หนองเอี่ยน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
357
มรดก
นางสำรวย คำด้วง/นางสาวสุกัญญา คำด้วง
มรดก
12-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
358
ขอจดทะเบียนโอนมรดกรายนายดวง บุญลี
นางสายพิน บุญลี กับพวก
มรดก
12-07-2567
16-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
359
ขอออกใบแทน
นายช่วง หนองเอี่ยน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
12-07-2567
13-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
360
มรดก
นางสาวยม วงค์ภักดี/นายจำนงค์ ธรรมชาติ
มรดก
01-07-2567
07-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย