ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
561
โอนมรดก
นายฉลองศักดิ์ วรรณลพ
มรดก
10-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
562
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายขลุ่ย พันมะโน
นางนันท์ พันมะโน
มรดก
04-06-2567
05-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ
563
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายขลุ่ย พันมะโน
นางนันท์ พันมะโน
มรดก
04-06-2567
05-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ
564
ขอออกใบแทน (กรณีขายทอดตลาด) รายนางมุกดา ยามดีเลิศ
นายอนุชาติ เมืองมา
ใบแทน
04-06-2567
05-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ
565
โอนมรดก
นายฉลองศักดิ์ วรรณลพ
มรดก
10-06-2567
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
566
ขอออกใบแทน (กรณีขายทอดตลาด) รายนางศรัณย์พร บุญเศรษฐสิริ
นายอนุชาติ เมืองมา
ใบแทน
04-06-2567
05-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ
567
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายจักรพงษ์ เจริญศักดิ์)
นายจักรพงษ์ เจริญศักดิ์
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
568
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางทอ งดี ยนต์จอหอ)
นางทอ งดี ยนต์จอหอ
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
569
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายขจรศักดิ์ เจริญศักดิ์)
(นายขจรศักดิ์ เจริญศักดิ์
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
570
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายนิพนธ์ ป้อมสนาม)
นายนิพนธ์ ป้อมสนาม)
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
571
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายดำรงค์ แคล้วกระโทก แบะผู้ถือฯ)
นายดำรงค์ แคล้วกระโทก แบะผู้ถือฯ)
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
572
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นายเรืองวิทย์ ศรียานุวัตรกุล))
นายเรืองวิทย์ ศรียานุวัตรกุล))
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
573
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(น.ส.บุญส่ง พึงเกาะ)
น.ส.บุญส่ง พึงเกาะ
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
574
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(น.ส.อนันตญา มะโนมูล และผู้ถือฯ)
น.ส.อนันตญา มะโนมูล และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
575
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(น.ส.ทิพย์สุคนธ์ วิทยาอนุมาส))
(น.ส.ทิพย์สุคนธ์ วิทยาอนุมาส))
รังวัดข้างเคียง
14-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
576
ปิดหนังสือผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายร้อยตำรวจตรีเฉลิม บุญสุทธิ์ (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)
นางสาวกรภัทร เจริญสุข
รังวัดข้างเคียง
07-06-2567
07-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
577
ปิดหนังสือผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางสาววรารัตน์ รอบคอบ (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)
นางสาวกรภัทร เจริญสุข
รังวัดข้างเคียง
07-06-2567
07-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
578
ปิดหนังสือผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายร้อยตำรวจตรีเฉลิม บุญสุทธิ์ (สำนักงานที่ดิน)
นางสาวกรภัทร เจริญสุข
รังวัดข้างเคียง
07-06-2567
07-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
579
ปิดหนังสือผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางสาววรารัตน์ รอบคอบ (สำนักงานที่ดิาน)
นางสาวกรภัทร เจริญสุข
รังวัดข้างเคียง
07-06-2567
07-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
580
โอนมรดก
นางจำ ดีหล้า (เจ้ามรดก) / นางทองสุข เชื้อเมืองพาน (ผู้จัดการมรดก-ตายหลังเจ้ามรดก)
มรดก
05-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน