ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
21
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวณภาดา กิจเกษตรกุล
มรดก
11-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
22
โอนมรดก
นางสาวแนบ สัตยวิกรม
มรดก
04-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
23
นายมานัส เฉลิมสุขและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสมนึก อยู่กำเนิด
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
24
โอนมรดก
นางเกสร ม่วงทอง
มรดก
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
25
นางสาวกนกลักษณ์ จันทร์อินทร์
นางสมนึก อยู่กำเนิด
รังวัดข้างเคียง
11-07-2567
11-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
26
โอนมรดก
นางเกสร ม่วงทอง
มรดก
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
27
โอนมรดก
นางเกสร ม่วงทอง
มรดก
10-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
28
โอนมรดก
นายบุญหลาย ขุ่มด้วง (ผู้ตาย) นายยุทธนา ขุ่มด้วงและพวก (ผู้ขอ)
มรดก
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
29
โอนมรดกระหว่างจำนอง
นางกุน จ้อยยิ้ม
มรดก
08-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
30
นางทิพวัลย์ นัดที และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวอมรรักษ์ ศรีโพนดวน
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
31
โอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายบุญหลาย ขุ่มด้วง (ผู้ตาย) นางสาวชวาพร ขุ่มด้วง (ผู้ขอ)
มรดก
12-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
32
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายธนกฤต ธนโชคเดชานนท์
อื่นๆ
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
33
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายสุวพรรณ โบสุวรรณ
อื่นๆ
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
34
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายธนกฤต ธนโชคเดชานนท์
อื่นๆ
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
35
นายแก่น เสาเวียง
นางภิชชญา อาบสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
36
นายทรง เกียรติสุรนนท์
นางภิชชญา อาบสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
37
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นายสุวพรรณ โบสุวรรณ
อื่นๆ
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
38
นายบุญแทน เสาเวียง
นางภิชชญา อาบสุวรรณ
รังวัดข้างเคียง
12-07-2567
12-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
39
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
นางประพันธุ์ ศรไชย ผู้จัดการมรดก นางคำมี บังศรี
รังวัดข้างเคียง
15-07-2567
15-08-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
40
ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางทิ้ง เพ็งมี
มรดก
24-06-2567
25-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง