ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
21
โอนมรดก
นางวรรณา สวนทวี/นายสันติชัย สวนทวี,นายศิริชัย สวนทวี,นายเสรีชัย สวนทวี,นางสาวธันวัน สวนทวี
มรดก
21-05-2567
24-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
22
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายภูวเรศ สว่างเมฆ
มรดก
21-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
23
ใบแทน
นางสาวดลนภา สว่างเมฆ และผู้ถือฯ
ใบแทน
21-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
24
ขาย
นางสาวอังชัน ประภักดิ์
อาคารโรงเรือน
21-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
25
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางยุพา วงค์ขันธ์
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางยุพา วงค์ขันธ์
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27
แจกโฉนดที่ดิน
นางศุภัชชา ศรีเพ็ชร
อื่นๆ
17-05-2567
15-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
28
มรดก
นายไพบูลย์ เหตุรวม และผู้ขอ
มรดก
21-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
29
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
บริษัท มิตซูกรุงเทพ2009 จำกัด
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
01-07-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
30
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางยุพา วงค์ขันธ์
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31
ขอออกใบแทน
นายณัฐพงษ์ เรืองโรจน์
ใบแทน
08-05-2567
10-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง
32
มรดก
นายสมบัติ ประสงค์ดี และผู้ขอ
มรดก
21-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
33
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
บริษัท มิตซูกรุงเทพ2009 จำกัด
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
01-07-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
34
แจกโฉนดที่ดิน
นางอ่อนอนงค์ ช่วยบรรจง
อื่นๆ
17-05-2567
15-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
35
โอนมรดก
นายอินจันทร์ แสนทา (ผู้ตาย)/นางพิศมัย อินถาบุตร (ผู้ขอ)
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร
36
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสนอง เพตาเสน
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
37
ขอจดทะเบียนขาย
นายเพอร์ โฮเวิร์ด ไฟลส์เจีย
อาคารโรงเรือน
08-05-2567
10-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง
38
ออกใบแทน
นางรุ่งอุไลวรรณ นาทันลิ
ใบแทน
20-05-2567
20-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน
39
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวชุติมา อุรีรัมย์
รังวัดข้างเคียง
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
40
โอนมรดก
นางก๋วน มะโนยะ (ตาย)/นางอุทัยวรรณ กันทาหล้า (ผู้ขอ)
มรดก
21-05-2567
21-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร