ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
11601
ออกใบแทน (กรณีชำรุด) รายนายเดชา สุตะโคตร ผจก.นางสมบรูณ์
นายเดชา สุตะโคตร ผจก.นางสมบรูณ์
ใบแทน
22-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
11602
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางสาวมาริสา จูมศรีสิงห์
นางสาวมาริสา จูมศรีสิงห์
ใบแทน
22-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
11603
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแสง ปอไชยะ
นางแสง/นางคำหลาน
มรดก
24-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขางาว
11604
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแสง ปอไชยะ
นางแสง/นางคำหลาน
มรดก
24-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขางาว
11605
ใบแทน
นายสมชาติ ภูเมืองปาน
ใบแทน
24-12-2564
25-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
11606
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวินัย หอมหวล
รังวัดข้างเคียง
24-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย
11607
โอนมรดก
นายใจ อนุรักษ์/นายเจริญ อนุรักษ์
มรดก
24-12-2564
25-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
11608
ใบแทน
นางสุพัณณี สุภาพันธุ์
ใบแทน
24-12-2564
28-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
11609
มรดก
นายสมชาย ขวัญนนท์เดิม
มรดก
20-12-2564
27-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
11610
ออกโฉนดรายนางสาวพัชรณัฏฐ์ เอกพัชรกัญภัค
นางสาวพัชรณัฏฐ์ เอกพัชรกัญภัค
ออกโฉนด
24-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
11611
มรดก
นายสมชาย ขวัญนนท์เดิม
มรดก
20-12-2564
27-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
11612
ออกใบแทน
บริษัท บริหารหนี้ จี 2 จำกัด
ใบแทน
21-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
11613
มรดก
นายภักดิ์ ขำมี
มรดก
23-12-2564
27-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน
11614
ออกโฉนดรายนายทองคูณ โบราณประสิทธิ์
นายทองคูณ โบราณประสิทธิ์
ออกโฉนด
24-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
11615
ออกโฉนดที่ดิน
นางกาบ ปั้นเครือบ
ออกโฉนด
21-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
11616
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางรัญจวน จิตตุนัง ผจก.นายมี
นางรัญจวน จิตตุนัง ผจก.นายมี
ใบแทน
22-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
11617
ขอออกใบแทน
นางศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร
ใบแทน
24-12-2564
25-01-2565
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
11618
ออกโฉนดรายนายทองคูณ โบราณประสิทธิ์
นายทองคูณ โบราณประสิทธิ์
ออกโฉนด
24-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
11619
โอนมรดก
นายวงศกร การุณรังษี
มรดก
22-12-2564
25-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
11620
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางบุญล้ำ คำเงา
นางบุญล้ำ คำเงา
ใบแทน
22-12-2564
24-01-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร