ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
13801
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางพรทิพย์ ทรัพย์พาลี และผู้ขอ
มรดก
23-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
13802
ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางฉวีวรรณ จาดภักดี
มรดก
23-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
13803
ขอจดทะเบียนให้
นายชัยพร อภิรมย์สุขสันต์
อาคารโรงเรือน
22-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
13804
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวระวี แสงพลบ
มรดก
22-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
13805
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวละเอียด อยู่รอง
มรดก
23-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
13806
ขอจดทะเบียนให้
นายประศาสน์ ชุ่มนาเสียว
อาคารโรงเรือน
22-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
13807
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายกริษณะ สิงห์วิจารณ์
มรดก
24-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
13808
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายกริษณะ สิงห์วิจารณ์
มรดก
24-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
13809
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวไพรัตน์ กองชา
มรดก
24-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัย
13810
ขอออกใบแทน
นางดวงรัตน์ มาลัย
ใบแทน
24-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
13811
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางฉลาด หนูทิพย์
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
13812
ใบแทน
รายนางบุญเรือง มั่นคง
ใบแทน
22-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
13813
ออกใบแทน
บริษัท รักการ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ใบแทน
23-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
13814
ออกใบแทน
นายวินัย ใจมัง
ใบแทน
23-04-2567
27-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
13815
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายชัยสิทธิ์ แก้วสายปาน
มรดก
23-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
13816
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายเฉวียง ตาดต่าย และผู้ขอ
มรดก
22-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
13817
ขอออกใบแทน
สิบตำรวจเอกนิวัฒน์ ตาดต่าย และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
18-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
13818
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายปรุง เนียมนพ และผู้ขอ
มรดก
22-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
13819
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสุทา อ่อนภู่
มรดก
19-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
13820
มรดกเฉพาะส่วน
นางจิตราภิรมย์ /นายบรรณสาร จิตตะยโสธร
มรดก
23-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม