ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
13921
ออกโฉนด
นายชัย เตชาธรรมนันท์
ออกโฉนด
12-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก
13922
โอนมรดก
นายนอง แสนคำ
มรดก
11-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
13923
ขอออกใบแทน
นางขนิษฐา พานทอง
ใบแทน
10-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
13924
ออกโฉนด
นางนลิน จันทร์ดำ
ออกโฉนด
12-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก
13925
ขอออกใบแทนโฉนดที่ดินกรณีสูญหาย
นางอรุณรัตน์ ชูทรัพย์
ใบแทน
11-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
13926
ออกโฉนด
นางนลิน จันทร์ดำ
ออกโฉนด
12-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก
13927
ใบแทน
นายสุภาพ ฉลาดล้น
ใบแทน
11-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย
13928
ขอออกใบแทน
นางสาวสมนึก จตุระภาค
ใบแทน
12-06-2567
31-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่
13929
ออกโฉนด
นางพะยอม แตงอ่อน
ออกโฉนด
12-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก
13930
ออกโฉนด
นางพะยอม แตงอ่อน
ออกโฉนด
12-06-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก
13931
จดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
นายอรรถสิทธิ์ วิพันธุ์เงิน
มรดก
11-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
13932
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นายไอยุป เซ็นติยะนนท์
รังวัดข้างเคียง
10-06-2567
24-07-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
13933
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นางกนกพร แซ่ตั้ง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
10-06-2567
24-07-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
13934
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นายสัมพันธ์ เงินบุคคล
รังวัดข้างเคียง
10-06-2567
24-07-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
13935
ขอจดทะเบียนให้
นายธีรเทพ นวลยง ผู้ขาย กับ นางสาวกนกพร มุ้ยแก้ว ผู้ซื้อ
อาคารโรงเรือน
10-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
13936
ขอจดทะเบียนโอนมรดกของนายสอาด สักการะ เจ้ามรดก (ระหว่างจำนอง)
นายสอาด สักการะ เจ้ามรดก นายอำนาจ สักการะ ผู้ขอรับมรดก
มรดก
10-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
13937
ขอจดทะเบียนขาย
นางสาวนฤมล ศรีสนพันธุ์ ผู้ขาย กับ ว่าที่ร้อยตรี แสนทวี ปัญญาไว ผู้ซื้อ
อาคารโรงเรือน
11-06-2567
16-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
13938
ขอออกใบแทน รายนายบุญมา ทาจุม
นายบุญทา ทาจุมปู
ใบแทน
10-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
13939
ขอออกใบแทน รายนางซ่อนกลิ่น โยธา
นางซ่อนกลิ่น โยธา
ใบแทน
10-06-2567
15-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ
13940
โอนมรดก
นายหล่อ แพรชื่น
มรดก
11-06-2567
18-07-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาหนองบัว