ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10501
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางวัชรี ยิ้มสาระ (ตาย) / นางสาวสายสุนีย์ นาคะอุไร (ผู้ขอ)
มรดก
21-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10502
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางสาวณัฏฐกานต์ ศรีบุญเรือง
มรดก
22-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10503
ขอออกใบแทน
นายเอกชัย บุญกลิ่ม
ใบแทน
21-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10504
ขอออกใบแทน
นางทิพย์ พยอมใหม่
ใบแทน
15-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10505
ขอจดทะเบียนให้
นายภาณุพงศ์ ไวว่อง
อื่นๆ
16-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10506
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นางสาวประพิมพ์ เสนาขันธ์
มรดก
13-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10507
ขอออกใบแทน
นางอรุณี วิราวรรณ
ใบแทน
03-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10508
ขอจดทะเบียนให้เฉพาะส่วน
นางเรณู ปานคำ
อาคารโรงเรือน
15-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
10509
มรดก(ระหว่างจำนอง)ตามพินัยกรรม
นางมาลินี สังขกร
มรดก
23-09-2564
29-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนแยกเลาขวัญ
10510
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายรัฐวีร์ อัจฉริยาวนิช
มรดก
23-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10511
ออกใบแทน
อำแดงอ่อน/นายเกรียงศักดิ์ อยู่สุข
ใบแทน
23-09-2564
28-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน
10512
จดทะเบียนแบ่งขาย น.ส.3
นางดอกไม้ แจ้ใส
อื่นๆ
23-09-2564
28-10-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน
10513
ใบแทน
นางอารมย์ วงศ์หงษ์
ใบแทน
23-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่
10514
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสุนันท์ แก่นสา กับพวก
มรดก
22-09-2564
03-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
10515
แจกโฉนดที่ดิน
นางพิมพ์ปวีณ์ ธนอมรวัฒน์
ออกโฉนด
21-09-2564
02-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
10516
แจกโฉนดที่ดิน
นางพิมพ์ปวีณ์ ธนอมรวัฒน์
ออกโฉนด
21-09-2564
02-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
10517
แจกโฉนดที่ดิน
นางสนิท มะธิโตปะนำ
ออกโฉนด
20-09-2564
01-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
10518
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวศิริพร โชตินอก
ออกโฉนด
20-09-2564
01-11-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
10519
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันเพ็ญ แก้ววงษา
นายสุมิตร แก้ววงษา กับพวก
มรดก
22-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
10520
จดทะเบียนให้น.ส.3 รายนายชนะ สมเพชร
นายชนะ สมดพชร
อื่นๆ
22-09-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน