ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
11681
โอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางประกวด ชมมี / นางสาวภาวิณี ชมมี
มรดก
25-04-2567
28-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
11682
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (นางกิตติยา อาภรศรี)
นายกล้าหาญ โนริรัตน์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
11683
โอนมรดก (ระหว่างจำนอง)
นางประกวด ชมมี / นางสาวภาวิณี ชมมี
มรดก
25-04-2567
28-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
11684
ใบแทน
นางสาวรุ่งทิวาตั้งเพียร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ใบแทน
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม
11685
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวกรมศิลป์ นุกิจรังสรรค์
ออกโฉนด
26-04-2567
23-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่
11686
ใบแทน
นายวิชัย โตลำมะ/นางวัชิราภรณ์ โตงาม
ใบแทน
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม
11687
ออกโฉนดที่ดิน
นายธงชัย ผลสมบูรณ์สุข
ออกโฉนด
24-04-2567
24-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
11688
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (นายวุฒิชัย ลาภาชาติ)
นางไลวรรณ์ ลาภาชาติ
รังวัดข้างเคียง
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
11689
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (น.ส.บุญชอบ อักษรพิมพ์)
นางไลวรรณ์ ลาภาชาติ
รังวัดข้างเคียง
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
11690
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายเอี่ยม วงษ์จันลา
ใบแทน
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
11691
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (นางสมจิตร ชุมไชยภูมิ)
นางไลวรรณ์ ลาภาชาติ
รังวัดข้างเคียง
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
11692
ขอจดทะเบียนขาย
นายอำนาย จาตูม
อื่นๆ
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
11693
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางจารุวรรณ คงทอง
รังวัดข้างเคียง
25-04-2567
25-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด
11694
ขอจดทะเบียนเช่า(มีกำหนด..10ปี)(มีเงื่อนเวลา)
นางบุษยมาส อนุกูล แทน,นางสาวณอร หาญสุวรรณ์ แทน
อาคารโรงเรือน
24-04-2567
24-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
11695
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวกรมศิลป์ นุกิจรังสรรค์
ออกโฉนด
25-04-2567
23-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่
11696
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมปราช สีนุ่น
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
24-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด
11697
ขอออกใบแทน
นางนงเยาว์ พูลแสง โดยนางมณินทร พูลแสง ผู้ขอรับมรดก
ใบแทน
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
11698
แบ่งแยกในนามเดิม
นางสาวลาวัลย์ แทนรินทร์
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
24-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
11699
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายอัศนัย มานะวงค์
มรดก
26-04-2567
28-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
11700
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ทีดินในข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกรวิภา เปี่ยมสิน
รังวัดข้างเคียง
23-04-2567
23-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์