ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
11861
โอนมรดก
นายสุดใจ กลมเกลียว/นางบังอร กลมเกลียว
มรดก
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว
11862
มรดก
นายเจริญ เจิมขุนทด
อาคารโรงเรือน
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ
11863
มรดก
นางจ่่น เจิมขุนทด
มรดก
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ
11864
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวเพ็ญศรี สุขเกษม
มรดก
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
11865
ออกโฉนดที่ดิน ราย นายนิวัฒน์ คำวัง นส.3ก เลขที่ 1927 ต.นางแล
นายนิวัฒน์ คำวัง
ออกโฉนด
20-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
11866
ออกโฉนดที่ดิน ราย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นส.3ก เลขที่ 1607 ต.ป่าอ้อดอนชัย
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ออกโฉนด
20-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
11867
ขอออกใบแทน
บริษัทที เอ็น จี พร็อพเพอร์ตี้จำกัด
ใบแทน
21-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา
11868
แจกโฉนดที่ดิน
นายวฤทธิ์ แสงสุริยา
ออกโฉนด
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
11869
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายปิยพล งามโสม
มรดก
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
11870
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเยาวพา สุกิโมโตะ
รังวัดข้างเคียง
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
11871
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสุนทร ภูคำสอน
รังวัดข้างเคียง
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
11872
ผู้จัดการมรดก
นางอาวอน ผลมะเฟือง ผู้จัดการมรดกของ นางลำพึง เสวกโอสถ
มรดก
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
11873
ออกใบแทน
นายพนม เผ่าจินดา (ผู้ตาย) (โดยนางสาวศิรินารถ เผ่าจินดา ผู้จัดการมรดก )
ใบแทน
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
11874
แจกโฉนดที่ดิน
นางฤดี ธีระวนิช
ออกโฉนด
20-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
11875
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวภัทรภร ทีฆะสุข
ออกโฉนด
20-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
11876
จดทะเบียนอาคารชุด
การเคหะแห่งชาติ
จดทะเบียนอาคารชุด
22-02-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
11877
ใบแทน
นายธัชทอง วิริะเวชกุล
ใบแทน
21-02-2567
26-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
11878
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายโชคชัย คงอ่วมท่างาม
มรดก
20-02-2567
25-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม
11879
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวอรอุมา สมศรี
รังวัดข้างเคียง
22-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
11880
มรดก
นายเลิศขัย คงเกิดลาภ
มรดก
20-02-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ