ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
11821
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นายสมศักดิ์ คณะวาปี ผู้จัดการมรกดกของ นางลุน คณะวาปี (เลขที่ดิน 26)
นายสมศักดิ์ คณะวาปี ผู้จัดการมรกดกของ นางลุน คณะวาปี
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
11822
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นายสมศักดิ์ คณะวาปี ผู้จัดการมรกดกของ นางลุน คณะวาปี (เลขที่ดิน 150)
นายสมศักดิ์ คณะวาปี ผู้จัดการมรกดกของ นางลุน คณะวาปี
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
11823
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นายสมศักดิ์ คณะวาปี ผู้จัดการมรกดกของ นางลุน คณะวาปี (เลขที่ดิน 525)
นายสมศักดิ์ คณะวาปี ผู้จัดการมรกดกของ นางลุน คณะวาปี
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
11824
ประกาศ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นายอธิชัย อภัยไธสง
ออกโฉนด
26-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย
11825
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นายสมศักดิ์ คณะวาปี ผู้จัดการมรกดกของ นางลุน คณะวาปี (เลขที่ดิน 524)
นายสมศักดิ์ คณะวาปี ผู้จัดการมรกดกของ นางลุน คณะวาปี
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
11826
แจกโฉนดที่ดิน
นายสว่าง คำวงศ์
ออกโฉนด
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
11827
แจกโฉนดที่ดิน
นายสว่าง คำวงศ์
ออกโฉนด
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง
11828
ขอออกใบแทน
นางปิยฉัตร หันสันเทียะ
ใบแทน
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
11829
ขอออกใบแทน
นางสาวสุมิตรา แถลงกิจ
ใบแทน
26-04-2567
28-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
11830
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นางดวงเดือน พิมพสุด (เลขที่ดิน 288)
นางดวงเดือน พิมพสุด
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
11831
ขอจดทะเบียนเช่า(มีกำหนด..10ปี)(มีเงื่อนเวลา)
นางบุษยมาส อนุกูล แทน,นางสาวณอร หาญสุวรรณ์ แทน
อาคารโรงเรือน
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
11832
ขอจดทะเบียนเช่า(มีกำหนด..10ปี)(มีเงื่อนเวลา)
นางบุษยมาส อนุกูล แทน,นางสาวณอร หาญสุวรรณ์ แทน
อาคารโรงเรือน
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
11833
ออกโฉนดที่ดิน
นางฉวีวรรณ สุวรรณรักษา
ออกโฉนด
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา
11834
ขอจดทะเบียนเช่า(มีกำหนด..10ปี)(มีเงื่อนเวลา)
นางบุษยมาส อนุกูล แทน,นางสาวณอร หาญสุวรรณ์ แทน
อาคารโรงเรือน
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
11835
ขอจดทะเบียนเช่า(มีกำหนด..10ปี)(มีเงื่อนเวลา)
นางบุษยมาส อนุกูล แทน,นางสาวณอร หาญสุวรรณ์ แทน
อาคารโรงเรือน
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
11836
ขอออกโฉนดที่ดิน
ทัศนีย์ คำเทศ
ออกโฉนด
23-04-2567
23-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
11837
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นางดวงเดือน พิมพสุด (เลขที่ดิน 288)
นางดวงเดือน พิมพสุด
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
11838
ขอจดทะเบียนเช่า(มีกำหนด..10ปี)(มีเงื่อนเวลา)
นางบุษยมาส อนุกูล แทน,นางสาวณอร หาญสุวรรณ์ แทน
อาคารโรงเรือน
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
11839
ขอออกใบแทน รายนางภรณ์พรหม อรรจนธีรทัต
นางภรณ์พรหม อรรจนธีรทั
ใบแทน
22-04-2567
22-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
11840
ขอจดทะเบียนเช่า(มีกำหนด..10ปี)(มีเงื่อนเวลา)
นางบุษยมาส อนุกูล แทน,นางสาวณอร หาญสุวรรณ์ แทน
อาคารโรงเรือน
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง