ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
11721
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายเอี่ยม วงษ์จันลา
ใบแทน
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
11722
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (นางสมจิตร ชุมไชยภูมิ)
นางไลวรรณ์ ลาภาชาติ
รังวัดข้างเคียง
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
11723
ขอจดทะเบียนขาย
นายอำนาย จาตูม
อื่นๆ
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
11724
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางจารุวรรณ คงทอง
รังวัดข้างเคียง
25-04-2567
25-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด
11725
ขอจดทะเบียนเช่า(มีกำหนด..10ปี)(มีเงื่อนเวลา)
นางบุษยมาส อนุกูล แทน,นางสาวณอร หาญสุวรรณ์ แทน
อาคารโรงเรือน
24-04-2567
24-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
11726
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวกรมศิลป์ นุกิจรังสรรค์
ออกโฉนด
25-04-2567
23-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่
11727
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสมปราช สีนุ่น
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
24-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด
11728
ขอออกใบแทน
นางนงเยาว์ พูลแสง โดยนางมณินทร พูลแสง ผู้ขอรับมรดก
ใบแทน
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
11729
แบ่งแยกในนามเดิม
นางสาวลาวัลย์ แทนรินทร์
รังวัดข้างเคียง
24-04-2567
24-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
11730
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายอัศนัย มานะวงค์
มรดก
26-04-2567
28-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
11731
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ทีดินในข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวกรวิภา เปี่ยมสิน
รังวัดข้างเคียง
23-04-2567
23-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์
11732
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวจารุพร สายเชื้อ
รังวัดข้างเคียง
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11733
โอนมรดก
นางสาวพรทิพย์ เข็มตรง
มรดก
26-04-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
11734
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซินเซิน
รังวัดข้างเคียง
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
11735
ใบแทน
นายมานพ รัตนเสวตวัฒน์
ใบแทน
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
11736
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือการคัดค้านการรังวัด
นางสาวรุ่งนภา ปั้นศักดิ์
รังวัดข้างเคียง
25-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
11737
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสายหยุด รักถึง
รังวัดข้างเคียง
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
11738
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายอุดม มูลศรี
มรดก
26-04-2567
27-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน
11739
โอนมรดก
สาย
มรดก
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ
11740
ใบแทน
ยุภา
ใบแทน
26-04-2567
26-05-2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ