ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
641
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจันตา รวมสุข
นางคำพลอย ยะมงคล
มรดก
20-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ
642
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้าน ราย นางสาวปนัดดา เจริญศรี (ข้างเคียงเลขที่ดิน ๒๙๙)
นางสาวปนัดดา เจริญศรี
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
643
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจันตา รวมสุข
นางคำพลอย ยะมงคล
มรดก
20-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ
644
ปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง รายนางสมจิตร ทับหุ่น
นางสมจิตร ทับหุ่น (ผู้ขอ) / นางสาวอรัญญา อุดมปิง (ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
645
โอนมรดก ระหว่างจำนอง
นายถวิล ทิคุนันท์(ตาย)/นางสาววิไล ทิคุนันท์ นายรังสรร ทิคุนันท์ นางสาววารี ทิคุนันท์
มรดก
14-10-2563
16-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ
646
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางวรรณี ประเสริฐสิน
รังวัดข้างเคียง
14-10-2563
15-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ
647
ปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง รายนายนฑีสมโชค พิมพ์สารี
นายนฑีสมโชค พิมพ์สารี (ผู้ขอ) / นายสายตรง จำนงค์ศรี (ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
648
ออกใบแทน รายนางสาวรัตนา สุระอุดร
นางสาวรัตนา สุระอุดร
ใบแทน
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
649
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเที่ยง บุตรลพ (ระหว่างจำนอง)
นายแสงเทียน บุตรลพ
มรดก
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
650
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเที่ยง บุตรลพ (ระหว่างจำนอง)
นายแสงเทียน บุตรลพ
มรดก
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
651
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสวาท ชูสุวรรณ
นางมลเทียร สุทธิชาติ
มรดก
21-10-2563
21-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
652
โอนมรดก
นายโน้ด ริตศิลา(ตาย)/นางจินนารี สุขศรี
มรดก
12-10-2563
12-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ
653
ปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง รายนางหนูลาด บุตรจันทร์
นางหนูลาด บุตรจันทร์ (ผู้ขอ) / นางลำดวน บุญำักดี (ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
654
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นางสาวรัชนี หยองแอ่น
นางสาวรัชนี หยองแอ่น
รังวัดข้างเคียง
19-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
655
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นายปกิต ห้างหว้า
นายปกิต ห้างหว้า
รังวัดข้างเคียง
16-10-2563
17-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
656
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย นางอรพิน ชมภูวัช
นางอรพิน ชมภูวัช
รังวัดข้างเคียง
09-10-2563
10-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
657
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ราย ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ ศิริไชยวงศ์
ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ ศิริไชยวงศ์
รังวัดข้างเคียง
19-10-2563
20-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
658
ประกาศข้างเคียง
นางสาวประคอง แสงเมฆ
รังวัดข้างเคียง
21-10-2563
23-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่
659
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวณัฐชานันท์ พุ่มไสวพรสุภาและผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
12-10-2563
12-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
660
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
นางสาวณัฐชานันท์ พุ่มไสวพรสุภาและผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
12-10-2563
12-11-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ