ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
481
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
นายมนตรี หาญแท้ และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
482
เปลี่ยน น.ส.๓ เป็น น.ส.๓ก
นางสมร ผาจวง
อื่นๆ
24-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
483
ออกโฉนดที่ดิน
นางสนิท ภารา
ออกโฉนด
28-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา
484
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.81)
นางสาวอมรศิลป แสนบรรดิษฐ ผู้จัดการมรดกนายทองปาน แสนบรรดิษฐ
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
485
ออกโฉนด
นางมาลี พิชาลี
ออกโฉนด
23-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
486
ออกใบแทน
จ่าสิบตำรวจกุศล หนูเอียด
ใบแทน
29-03-2566
02-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา
487
สอบเขตที่ดิน
นางสาวพั้ว อบมาลี
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
488
ผู้จัดการมรดก
นางที เม้าราศรี
อื่นๆ
27-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ
489
ออกโฉนดที่ดิน รายนางจารุณี บาเบล
นางจารุณี บาเบล
ออกโฉนด
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
490
สอบเขตที่ดิน
นางสาวมาย อบมาลี
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
491
รังวัดรวมโฉนด
นางจันสด มลาลด
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ
492
โอนมรดก ราย นางสาวรดา จันท์เขียน
นางสาวรดา จันท์เขียน
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
493
แบ่งแยกในนามเดิม
นางจันทัย สัตย์ไธสงค์ ผู้จัดการมรดกนางหล่ำ พรมไชยะ
รังวัดข้างเคียง
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ
494
โอนมรดกรายนางสาวทองคำ อดิศรโสภณ ฉ. 16733 อ.บางคล้า
นางสาวทองคำ อดิศรโสภณ ผู้ตาย / นายสิทธิโชค อดิศรโสภณ ผู้จัดการมรดก
มรดก
29-03-2566
30-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า
495
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
สิบเอกไทยเเลนด์ ขำศิริ
รังวัดข้างเคียง
22-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
496
การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวธนพร จองลือ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
28-03-2566
28-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
497
ขอออกใบแทน
นายอุดร คงสัมพันธ์
ใบแทน
29-03-2566
29-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์
498
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่ออรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
จ่าเอกทวิช จันทร์เพ็ง
รังวัดข้างเคียง
24-03-2566
25-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
499
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางคำ แจกรูป/นางฟอง มุติ
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม
500
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายตัน กุญชร/นางฟอง มุติ
มรดก
29-03-2566
01-05-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม