ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
481
ประกาศโอนมรดก รายนายสนอง แสนคำ
นายสนอง แสนคำ/นางสาวบุญเพ็ง แสนคำ
มรดก
23-09-2563
30-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
482
ขอจดทะเบียนจำนองลำดับที่สองเพิ่มหลักทรัพย์
นายปรีชา ศิริแสงอารำพี
อาคารโรงเรือน
23-09-2563
28-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
483
ออกโฉนด
นางวรณัน ทีฆนานนท์
ออกโฉนด
21-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
484
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางวิลาวัลย์ รีวีระกุล
รังวัดข้างเคียง
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
485
รวมโฉนดที่ดิน
พันตำรวจโทประสิทธิ์ พุฒขาว
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
486
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางวิลาวัลย์ รีวีระกุล
รังวัดข้างเคียง
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
487
รวมโฉนดที่ดิน
นางสาวโสภิดา เกษหอม
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
488
ออกโฉนด
นายสุภชัย ชูตระกูล
ออกโฉนด
22-09-2563
22-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
489
จดทะเบียนโอนมรดก
นางเยื้อน แข็งกล้า/นายสมจิตร แข้งกล้า
มรดก
21-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
490
ออกใบแทน
นาจันทร์ เสาวคนธ์
ใบแทน
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
491
สอบเขต
นางสาวเทพนาฎ พุ่มไพบูลย์
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
492
สอบเขต
นางเมาะ ฉิมหิรัญและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
493
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายพัฒ ศรีสุจิตร
รังวัดข้างเคียง
17-09-2563
18-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย
494
ออกโฉนด
นายสุภชัย ชูตระกูล
ออกโฉนด
22-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
495
จดทะเบียนโอนมรดก
นางเยื้อน แข็งกล้า/นายสมจิตร แข้งกล้า
มรดก
21-09-2563
21-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
496
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเบญจมาศ วงศ์มะยุรา
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด
497
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาลงชื่อรับรองแนวเขต
นางบุญทรัพย์ ติ่งชัยโรจน์
รังวัดข้างเคียง
23-09-2563
27-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ส่วนแยกสวนผึ้ง
498
ใบแทน นายนิวัฒน์ เลขวิสุทธิ์
นายนิวัฒน์ เลขวิสุทธิ์
ใบแทน
23-09-2563
26-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
499
ออกโฉนด
นายพลวิทย์ วาระสิทธิ์
ออกโฉนด
22-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
500
รวมโฉนด
นายชิษณุ จุฑาวรรธนะ
รังวัดข้างเคียง
22-09-2563
23-10-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง