ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
361
มรดก-นางอ่อนแก้ว
มรดก-นางอ่อนแก้ว
มรดก
03-08-2563
03-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
362
มรดก-นางสีจันทร์
มรดก-นางสีจันทร์
มรดก
07-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
363
มรดก-ชูชาติ
มรดก-ชูชาติ
มรดก
04-08-2563
04-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
364
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางสำรวย สุคนธบัณฑิต แจ้งนางถาวรีย์ รู้วิวัฒนพงษ์
นางสำรวย รู้วิวัฒนพงษ์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์
365
ปิดประกาศแจ้งข้างเคียง
นางสาวฤทัย สุทธิกุลพานิช
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
366
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางสาวอิศราพร สวัสดี และผู้ถือฯ แจ้งนายอ้อย น้อยสุวรรณ์
นางสาวอิศราพร สวัสดี และผู้ถือฯ
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์
367
ปิดประกาศแจ้งข้างเคียง
นางสาวฤทัย สุทธิกุลพานิช
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
368
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางเพ็ญสินี ศิริโรจนกุล)
นางเพ็ญสินี ศิริโรจนกุล
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
369
โอนมรดกนายชวน กวยทิ
นายชวน กวยทิ/นางสนวน เอี่ยมโโพธิ์
มรดก
10-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
370
มรดก รายนายเลี่ยม ทิพย์วงษา
นายเลี่ยม ทิพย์วงษา/นางสำเริง ทิพย์วงษา
มรดก
03-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
371
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
นางสาวสัมฤทธิ์ วิทธิ์ธรรม
ออกโฉนด
14-08-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
372
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(นางสาวเสาวณี ทองทรัพย์)
นางสาวเสาวณี ทองทรัพย์
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
13-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
373
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 454 รายนางธาดา
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 454 รายนางธาดา
อื่นๆ
07-08-2563
07-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
374
ปิดประกาศแจ้งข้างเคียง
นางสาววิชุนัย พรรณอุไร
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
14-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
375
ปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง รายศรี พรมขัน
นายศรี พรมขัน (ผู้ขอ) / นายยุติ ทองอ่ำและผู้ถือฯ , นายสงัด มีคุ้ม ,นายไพเราะ มีคุ้ม (ข้างเคียง)
รังวัดข้างเคียง
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
376
มรดก รายนางสร้อยเกียว ดีใจ
นางสร้อยเกียว ดีใจ /นายไกรลาศ ดีใจ
มรดก
08-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
377
มรดก
นางมา เตปิน
มรดก
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา
378
จดทะเบียนโอนมรดก
นางวันเพ็ญ แสนเจริญ
มรดก
13-08-2563
15-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย
379
มรดก รายนายอาภัย แก้วสระแสน
นายอาภัย แก้วสระแสน/นางสาวทรรศนีย์ ขุนศรี
มรดก
08-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
380
ประกาศโอนมรดก-รายนายสาคร พรมวงค์ศักดิ์ ฉ 7103
ประกาศโอนมรดก-รายนายสาคร พรมวงค์ศักดิ์ ฉ 7103
มรดก
06-08-2563
06-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย