ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
361
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ใรที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตฯ
นางสาวเกษร กุลพัฒนรุ่งเรือง
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
362
โอนมรดก
นายปวน รินใจ (ผู้ตาย)/นางสาวสุชาดา รินใจ (ผู้ขอ)
มรดก
21-03-2566
25-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเสริมงาม
363
โอนมรดก
นายปวน รินใจ (ผู้ตาย)/นางสาวสุชาดา รินใจ (ผู้ขอ)
มรดก
21-03-2566
25-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเสริมงาม
364
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ใรที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตฯ
นายไพศาล เจริญธนากิต
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
365
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
บริษัท ริวโอ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
366
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ใรที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตฯ
นางเพชรา รอบคอบ ผู้จัดการมรดก นายวิชัย รอบคอบ
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
20-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
367
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง ราย นางสาวพจนาพร ทองอรุณศรี
นายมนัส เจตวิเศาไพศาล
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ
368
การแจ้งผู้มีสิทธ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางถวิล เกตุแก้ว
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
369
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นางชุลี วุฒิวัย
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
370
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นางชุลี วุฒิวัย
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
371
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นางชุลี วุฒิวัย
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
372
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นางชุลี วุฒิวัย
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
373
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ทด.81
นางชุลี วุฒิวัย
รังวัดข้างเคียง
21-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
374
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายกระจ่าง สิทธา
รังวัดข้างเคียง
20-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
375
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายอนุชา พัฒน์เจริญ
รังวัดข้างเคียง
20-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
376
ปิดประกาศข้างเคียงไม่มารับรองเขตรายนายสุรเดช คำหอม
นายสุรเดช คำหอม
รังวัดข้างเคียง
20-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
377
ปิดประกาศข้างเคียงไม่มารับรองเขตรายนายยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร
นายยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร
รังวัดข้างเคียง
20-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
378
โอนมรดก
นายสำรวย แสงทอน
มรดก
20-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
379
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นายบุญทำ แสงทอน
มรดก
20-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
380
โอนมรดก
นายบุญทำ แสงทอน
มรดก
20-03-2566
21-04-2566
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ