ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
361
ให้
นายบัญชา ดิษดี/นายพีระพัฒน์ ดิษดี
อื่นๆ
18-11-2565
19-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
362
โอนมรดก
นายฤทธิ์ อาจหาญ/นางแสงเดือน เมืองแก้ว
มรดก
11-11-2565
13-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
363
โอนมรดก
นางอนงค์ คำสองสี/นางกนกพร วรสถิตย์
มรดก
09-11-2565
09-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
364
โอนมรดก
นางอนงค์ คำสองสี/นางกนกพร วรสถิตย์
มรดก
09-11-2565
09-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
365
ใบแทน
นายสมใจ หวังสกุล
ใบแทน
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
366
โอนมรดก
นางอำพา ลิ้มประเสริฐ
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
367
โอนมรดก
นางอำพา ลิ้มประเสริฐ
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
368
ปิดประกาศโอนมรดกเฉพาะส่วนรายนายจารุวุฒิ นาสวัสดิ์
นายจารุวุฒิ นาสวัสดิ์/นายวุฒิพงษ์ นาสวัสดิ์
มรดก
28-11-2565
29-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
369
ขอออกใบแทน(กรณีสูญหาย) ราย นางสาวพรพรรณ รู้ครอง
นางสาวพรพรรณ รู้ครอง
ใบแทน
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
370
โอนมรดกเฉพาะส่วน นางบุญช่วย ทองมี
นางบุญช่วย ทองมี/น.ส.สารภี ทองมี กับพวก
มรดก
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
371
โอนมรดก
นายอิน แสนทะนะ / นายชนินทร์ แสนทะนะ
มรดก
22-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
372
โอนมรดกเฉพาะส่วน นายเล็ก ทองมี
นายเล็ก ทองมี/น.ส.สารภี ทองมี กับพวก
มรดก
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
373
ใบแทน
นางปาริชาติ กว้านตระกูล
ใบแทน
22-11-2565
23-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
374
โอนมรดก นายเล็ก ทองมี
นายเล็ก ทองมี/นายชรินทร์ ทองมี
มรดก
28-11-2565
30-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
375
โอนมรดก
นางมอญ ไชยประพันธ์ / นางบุญมี ศรีโชติโยทัย
มรดก
23-11-2565
26-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
376
ใบแทน
นางบัวมัน ฤทธิ์ทรง
ใบแทน
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
377
ขอจดทะเบียนโอนมรดก นางฟอง ดวงแก้ว
นางฟอง ดวงแก้ว (ผู้ตาย) / นางสุวรรณ์ พงษ์เสือ (ผู้ขอ)
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
378
ประกาศข้างเคียง นายณรงค์ฤทธิ์ จะงาม
นายมูล เครืออิ่นแก้ว
รังวัดข้างเคียง
15-11-2565
15-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม
379
โอนมรดก
นายสายัญ ปาจิตต์
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
380
โอนมรดก
นางสุวรรณ์ โพธิ์พฤกษ์
มรดก
28-11-2565
28-12-2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี