ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
9941
จดทะเบียนโอนมรดก นายอุดมศิน สุนทรไชย
นายอุดมศิน สุนทรไชย
มรดก
21-08-2563
30-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย
9942
จดทะเบียนโอนมรดก
นางสุพัด สิงห์ทอง
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
9943
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายอุดมศิน สุนทรไชย
นายอุดมศิน สุนทรไชย
มรดก
21-08-2563
30-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย
9944
จดทะเบียนโอนมรดกรายนายอุดมสิน สุนทรไชย
นายอุดมสิน สุนทรไชย
มรดก
21-08-2563
30-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย
9945
แจกโฉนดที่ดิน
นางบุญเส็ง สิงห์พา
ออกโฉนด
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
9946
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายสถาพร อาสมาน
นางสาวพรรณี เอี่ยมสอาด (ผู้จัดการมรดกของ : นายสถาพร อาสมาน)
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
9947
จดทะเบียนขาย โรงเรือน
นายอดิศักดิ์ พลสิน
อื่นๆ
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
9948
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแจ้ว กรดกางกั้น
นายพนม กรดกางกั้น
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา
9949
ให้
นายบัวบาน สุเพ็งคำภา/น.ส.จิรนันท์ โพธิยา
อื่นๆ
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
9950
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางสาวหนูสวน แก้วนาค
นางสาวหนูสวน แก้วนาค
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา
9951
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายสถาพร อาสมาน
นางสาวพรรณี เอี่ยมสอาด (ผู้จัดการมรดกของ : นายสถาพร อาสมาน)
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
9952
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
รังวัดข้างเคียง
21-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
9953
ออกใบแทน
นางเสถียร ยอดใส
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
9954
แจกโฉนดที่ดิน
นางแก้ว ประจิตร
ออกโฉนด
13-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
9955
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง) รายนางฉอย ยังเรือง
นางฉอบ ยังเรือง (ผู้ตาย)/นางสาวพยุง ยังเรือง (ผู้ขอ)
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์
9956
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) น.ส.3
นายสมเพชร กายา
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
9957
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) น.ส.3
นายสมเพชร กายา
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
9958
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวนพมาศ นกน้อย กับพวก
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
9959
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสมชาย นกน้อย
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
9960
ออกใบแทน
นางอารีย์ ศรีเรือง
ใบแทน
24-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง