ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
9941
ใบแทน
นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์
ใบแทน
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
9942
ขอออกใบแทน
นางกมลทิพย์ เตียเจริญ โดยนายชัชชัย เติมทรัีพย์สกุล แทน
ใบแทน
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
9943
ขอออกใบแทน
นางกมลทิพย์ เตียเจริญ โดยนายชัชชัย เติมทรัีพย์สกุล แทน
ใบแทน
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
9944
โฉนดที่ดิน
นางสาวสมฤดี วิบุลกุล
ออกโฉนด
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ
9945
ใบแทน
นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์
ใบแทน
21-04-2564
28-05-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
9946
การแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน หรือคัดค้านการรังวัด
นางพรปวีณ์ ขาวศรี
รังวัดข้างเคียง
19-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
9947
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายโชคชัย มนตรีอมรเชฐ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
9948
โอนมรดก รายนายเกียว ปานสุด(ผู้ตาย)
นายพลวัฒน ปานสุด
มรดก
16-04-2564
19-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง
9949
จำนองเพิ่มหลีกทรัพย์(สิ่งปลูกสร้าง)
นางสมหมาย สะลามล
อาคารโรงเรือน
21-04-2564
25-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน
9950
จำนองเพิ่มหลีกทรัพย์(สิ่งปลูกสร้าง)
นางสาวสมปอง สะลามล
อาคารโรงเรือน
21-04-2564
25-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน
9951
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสุจินต์ ออกเวหา
นายสุจินต์ ออกเวหา
มรดก
21-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
9952
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายมานิตย์ เดชศรี
นายมานิตย์ เดชศรี
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
9953
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายสามารถ ฉายอรุณ
นายสามารถ ฉายอรุณ
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
9954
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายจันทบูรณ์ สุขามานพ (ข้างเคียงเลขที่ดิน ๒๐๖,๒๐๗)
นายจันทรบูรณ์ สุขามานพ
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9955
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางบรรจบ นะแส
ออกโฉนด
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสทิงพระ
9956
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสว่าง ศรวิเศษ
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
9957
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางจำเนียร คงมี
ออกโฉนด
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสทิงพระ
9958
การแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางสาวรุจิเรศ พูโคกสูง ผจก มรดกนางสมบัติ พูโคกสูง (ข้างเคียง เลขที่ 4))
นางสาวรุจิเรศ พูโคกสูง ผจก มรดกนางสมบัติ พูโคกสูง
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9959
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
นางจำเนียร คงมี
ออกโฉนด
20-04-2564
20-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสทิงพระ
9960
การแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนางสาวรุจิเรศ พูโคกสูง ผจก มรดกนางสมบัติ พูโคกสูง (ข้างเคียง เลขที่ 23)
นางสาวรุจิเรศ พูโคกสูง ผจก มรดกนางสมบัติ พูโคกสูง
รังวัดข้างเคียง
21-04-2564
21-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี