ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10021
จดทะเบียนขาย โรงเรือน
นายอดิศักดิ์ พลสิน
อื่นๆ
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
10022
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแจ้ว กรดกางกั้น
นายพนม กรดกางกั้น
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา
10023
ให้
นายบัวบาน สุเพ็งคำภา/น.ส.จิรนันท์ โพธิยา
อื่นๆ
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ส่วนแยกหนองวัวซอ
10024
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางสาวหนูสวน แก้วนาค
นางสาวหนูสวน แก้วนาค
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา
10025
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายสถาพร อาสมาน
นางสาวพรรณี เอี่ยมสอาด (ผู้จัดการมรดกของ : นายสถาพร อาสมาน)
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
10026
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
รังวัดข้างเคียง
21-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
10027
ออกใบแทน
นางเสถียร ยอดใส
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
10028
แจกโฉนดที่ดิน
นางแก้ว ประจิตร
ออกโฉนด
13-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
10029
จดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง) รายนางฉอย ยังเรือง
นางฉอบ ยังเรือง (ผู้ตาย)/นางสาวพยุง ยังเรือง (ผู้ขอ)
มรดก
24-08-2563
25-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์
10030
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) น.ส.3
นายสมเพชร กายา
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
10031
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) น.ส.3
นายสมเพชร กายา
ใบแทน
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
10032
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวนพมาศ นกน้อย กับพวก
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10033
จดทะเบียนโอนมรดก
นายสมชาย นกน้อย
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10034
ออกใบแทน
นางอารีย์ ศรีเรือง
ใบแทน
24-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
10035
มรดกโฉนดเลขที่ 76356
นางประทุม โสดสงค์
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
10036
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือค้ดค้านการรังวัด
ผู้อำนวยการเขตยานนาวา (รายนายสวง ช่างจารึก)
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
10037
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วนรายนายองอาจ ถาวรกิตติวิชัย
นายมโน ถาวรกิตติชัย
มรดก
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
10038
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือค้ดค้านการรังวัด
ทายาทของนายสวัสดิ์ พัฒนะเอนก (รายนายสวง ช่างจารึก)
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
10039
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือค้ดค้านการรังวัด
นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ (รายนายสวง ช่างจารึก)
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
10040
นางสาวกัญชลาพร มูลมั่งคั่ง
นายเยิน แย้มงาม
รังวัดข้างเคียง
24-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท