ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10181
ให้สิ่งปลูกสร้าง
น่ายธรรมนูญ ถิ่นวิไล
อาคารโรงเรือน
15-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10182
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ราย นางระเบียบ ศรีละวัฒน์ (ข้างเคียงเลขที่ดิน 823)
นางระเบียบ ศรีละวัฒน์
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10183
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ราย นางระเบียบ ศรีละวัฒน์ (ข้างเคียง น.ส.3ก เลขที่ 5724)
นางระเบียบ ศรีละวัฒน์
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10184
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพูน วณาไธสง
นางหนูไพร วะเรือน
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
10185
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
10186
จดทะเบียนให้เฉพาะส่วนอาคารโรงเรือนนายญาณพงศ์ เกิดน้อยกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
นายญาณพงศ์ เกิดน้อยและนางสาวพิชชาภรณ์ เกิดน้อย
อาคารโรงเรือน
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
10187
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
10188
ออกใบแทนนางอรยา สูตะบุตร
นางอรยา สูตะบุตร
ใบแทน
15-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
10189
แจกโฉนดที่ดิน
นางสาวกัลยา มนต์ขลัง ผู้จัดการมรดก นางแสง มนต์ขลัง
ออกโฉนด
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
10190
จดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนางตลับ บุญเอี่ยม
นางสาวผกามาศ บุญเอี่ยม
มรดก
15-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก
10191
จดทะเบียนให้เฉพาะส่วนอาคารโรงเรือนนางศุภากร หมู่ผึ้ง
นางศุภากร หมู่ผึ้ง
อาคารโรงเรือน
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
10192
จดทะเบียนโอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนางตลับ บุญเอี่ยม
นายเงิน บุญเอี่ยม กับพวก
มรดก
15-07-2563
16-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก
10193
จดทะเบียน รายนางสาวปาริชาต หมื่นไธสง
นางสาวปาริชาต หมื่นไธสง/นางสาวกิตตินัดดา อ่อนมีกูล
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
10194
โอนมรดก
นางผูก สีจัน
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
10195
จดทะเบียนโอนมรดก รายนางสาวปาริชาต หมื่นไธสง
นางสาวปาริชาต หมื่นไธสง/นางสาวกิตตินัดดา อ่อนมีกูล
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
10196
โอนมรดก
นางผูก สีจัน
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
10197
โอนมรดก
นายมานพ วันเที่ยง
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
10198
ออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
นางสาวบุษราคัม จันทร์หัวแฮด
ออกโฉนด
15-07-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
10199
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นางทองหล่อ ธูปทองและผู้ขอ
มรดก
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10200
ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายธีรยุทธิ์ เพียรจิตร์
นายธีรยุทธิ์ เพียรจิตร์
ใบแทน
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา