ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10181
จดทะเบียนโอนมรดก นางประครอง อุตคำ
นายผ่านตะวัน อุตคำ
มรดก
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
10182
ขอออกใบแทน
นายปิยะณัฐ สาริกบุตร
ใบแทน
25-05-2564
23-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
10183
การออกโฉนด ราย นางสาวสุพัตรา ลุลงยศ
นางสาวสุพัตรา ลุลงยศ
ออกโฉนด
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี
10184
การแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายสง่า ศุภปีติพร และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
รังวัดข้างเคียง
27-05-2564
28-06-2564
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
10185
การออกโฉนด ราย นางสาวสุกัญญา สรรพศักดิ์
นางสาวสุกัญญา สรรพศักดิ์
ออกโฉนด
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี
10186
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายพยอม ปั้นพัว
มรดก
27-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10187
ขอจดทะเบียนโอนมรดก(ระหว่างจำนอง)
นายเฉลิมชาติ ขำเดช
มรดก
29-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10188
ขอจดทะเบียนขาย
นางสาวบุญส่ง แย้มจันทร์ ผู้จัดการมรดกของ นางสาวสงัด บุญเขียว
อื่นๆ
03-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10189
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจริน บุญมาก(ระหว่างจำนอง)
นางดอกไม้ เกตุขาว
มรดก
27-05-2564
27-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง
10190
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายประทวน มีระลึก
มรดก
26-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10191
ขอจดทะเบียนโอนมรดก
นายประเทือง แย้มเลี้ยง
มรดก
30-04-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10192
ขอออกใบแทน
นางพิชญาภา เชิดชูตระกูลทอง (นายวิรัต เทพสุวรรณ ผู้ซื้อ)
ใบแทน
25-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
10193
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวพัชรี แสงรูจี
มรดก
05-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10194
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นางสาวพัชรี แสงรูจี
มรดก
05-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10195
โอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนางสาวลัดดา ศิริวรรณ์ (ผู้ตาย)
นายสมชาย ศิริวรรณ์
มรดก
27-05-2564
26-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10196
ขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก
นายหนิม อ่ออนฤทธิ์
มรดก
05-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10197
ขอออกใบแทน
นางพิชญาภา เชิดชูตระกูลทอง (นายวิรัต เทพสุวรรณ ผู้ซื้อ)
ใบแทน
25-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
10198
นายสมชาย ศิริวรรณ์
นายสมชาย ศิริวรรณ์
มรดก
27-05-2564
26-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
10199
ขอออกใบแทน
นางสาวฉวีวรรณ์ สุภาคง
ใบแทน
07-05-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
10200
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงนามรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวิเชียร์ สังฆะเพศ
รังวัดข้างเคียง
24-05-2564
24-06-2564
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ