ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10121
จดทะเบียนผู้จัดการมรดก รายนายขวัญ หลำโต
นางมานิตย์ หลำโต
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
10122
ประกาศข้างเคียงนางสาวมินตรา สฤษฎีชัยกุล
นางศรีนภาภรณ์ วัดเวียงคำ
รังวัดข้างเคียง
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
10123
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางมัณฑิตา วงษ์พิทักษ์โรจน์
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
10124
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสำลี สิงห์วร
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
10125
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายตีบ นนทปัญญา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
10126
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายวิวัฒน์ แซ่ตั้ง
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
10127
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางเพ็ญศรี กล่ำบรรจง
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
10128
ขอจดทะเบียนให้
พันโทสัมพันธ์ แสงสัจจา
อาคารโรงเรือน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย
10129
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด รายนายำการณิก เนติรังษีวัชรา แจ้ง นางเล็ง อุยวัฒนกุล
นายการณิก เนติรังษีวัชรา
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
14-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์
10130
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวยุมลรัตน์ จิระพินทุ
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
10131
โอนมรดก
นายเปลื้อง พรายด้วง/นางประเทือง พรายด้วง
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
10132
ออกโฉนดที่ดิน
นางสาวยุมลรัตน์ จิระพินทุ
ออกโฉนด
15-07-2563
15-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
10133
โอนมรดก
นายเปลื้อง พรายด้วง/นางประเทือง พรายด้วง
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
10134
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเศรษฐ์ ชุมศิลป์
นายยงยุทธ ชุมศิลป์
มรดก
15-07-2563
19-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
10135
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายวิเชียร แซ่ตั้ง
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
10136
ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
นายวิเชียร แซ่ตั้ง
ใบแทน
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
10137
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางอุษา วิกสิตกุล
นางสุพรรณี วิกสิตกุล กับพวก
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
10138
จดทะเบียนโอนมรดกรายนางอุษา วิกสิตกุล
นางสุพรรณี วิกสิตกุล กับพวก
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง
10139
แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์
นายสมนึก ม่วงเงิน
รังวัดข้างเคียง
14-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
10140
จดทะเบียนโอนมรดก รายนายนายบัวแถว ไขลำเมา
นายบัวแถว ไขลำเมา
มรดก
15-07-2563
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร