ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ
ประเภท
วันที่ลงนามในประกาศ
วันที่ครบประกาศ
สำนักงาน
ประกาศ
10081
โอนมรดก
นางจ้าย ยุบกระโทก กับพวก
มรดก
17-08-2563
28-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี
10082
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางระเบียบ จุ่นมีวงศ์
มรดก
13-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10083
โอนมรดก
นายเจนณรงค์ ธานี
มรดก
13-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10084
โอนมรดกเฉพาะส่วน
นางระเบียบ จุ่นมีวงศ์
มรดก
13-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10085
โอนมรดก
นางกัญญา กาวยุ่น
มรดก
10-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10086
ใบแทน
นางสาวสุจิตรา ชุณหริรันฤทธิ์
ใบแทน
07-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10087
ใบแทน
นางธนพร วิวัฎฎ์กุลธร
ใบแทน
10-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10088
ใบแทน
นายวรเทพ ศรีคุรุวาฬ
ใบแทน
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10089
ใบแทน
นายวรเทพ ศรีคุรุวาฬ
ใบแทน
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10090
ใบแทน
นายวรเทพ ศรีคุรุวาฬ
ใบแทน
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
10091
ประกาศออกโฉนดที่ดินรายพจนารถ ฉุยกลัด
รายพจนารถ ฉุยกลัด
ออกโฉนด
17-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
10092
ประกาศออกโฉนดที่ดิน รางบุษรา กันทนารักษ์
รนางบุษรา กันทนารักษ์
ออกโฉนด
17-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
10093
ประกาศออกโฉนดที่ดิน นายพจนารถ ฉุยกลัด
รายนายพจนนารถ ฉุยกลัด
ออกโฉนด
17-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
10094
ประกาศออกโฉนดที่ดิน นายพจนารถ ฉุยกลัด
รายนายพจนารถ ฉุยกลัด
ออกโฉนด
17-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
10095
ประกาศใบแทน
นายอติวัณณ์ บุญแจ้ง
ใบแทน
17-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
10096
ประกาศมรดก
นายบุญล่ำ สิงห์ศรี/นางบุญเลิศ สิงห์ศรี
มรดก
17-08-2563
24-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
10097
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายโชค พราหมณ์มณี
รังวัดข้างเคียง
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10098
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นายโชค พราหมณ์มณี
รังวัดข้างเคียง
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ
10099
จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
นายจรัส กองเขียว
มรดก
17-08-2563
29-09-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน
10100
การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
นางสาวธชาริณี แถมมี
รังวัดข้างเคียง
17-08-2563
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ